Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Назад

Jestem w ciąży, wracam z Niemiec jakie dokumenty są niezbędne do bezpłatnej opieki medycznej w PL?

Będąc w ciąży zdecydowałam się wrócić do kraju z nabytym prawem do zasiłku macierzyńskiego w Irlandii. Jakie dokumenty muszę posiadać żeby otrzymać bezpłatną opiekę lekarską w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń planowanych jest dokument S2 (dawny E112), natomiast prawo do świadczeń w pełnym zakresie potwierdza dokument przenośny S1 (dawny formularz E106). Z wnioskiem o uzyskanie jednego z wymienionych wyżej dokumentów należy zgłosić się do właściwej instytucji irlandzkiej.

Dokument S2

  • nie podlega rejestracji w NFZ,
  • uprawnia do świadczeń planowych wskazanych przez instytucję właściwą uprawnionego – na formularzu mogą być wymienione np. świadczeniodawca, jednostka chorobowa, rodzaj świadczeń lub może być wybrany pełen zakres świadczeń,
  • uprawniony przedstawia S2 lub E112 bezpośrednio świadczeniodawcy.

Dokument S2/E 112 jest to dokument potwierdzający prawo do planowanego leczenia (np. porodu) w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym jest Pani ubezpieczona. Dokument ten jest zobowiązaniem, że strona go wystawiająca poniesie koszty leczenia. Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie formularza S2 do pokrycia polskiemu szpitalowi kosztów leczenia będzie zobowiązany w Polsce Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który następnie obciąży stronę irlandzką kosztami Pani leczenia. 

Dokument S1

Po spełnieniu wymogów określonych przepisami o koordynacji, osoba posiadająca zarejestrowany dokument  S1/E106, jest uprawniona do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie miejsca zamieszkania, jeżeli jest ono inne niż państwo ubezpieczenia. S1 jest dokumentem przeznaczonym dla osób ubezpieczonych w jednym państwie członkowskim UE/EFTA a mieszkających w innym. Formularz E106/dokument S1 należy zarejestrować w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce. 
 
W przypadku szczegółowych pytań zachęcamy do bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Dane kontaktowe oddziałów dostępne są na stronie: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/info_dla_uprawnionych_z_innych/kontakt.

Jeśli nie będzie Pani posiadała dokumentu uprawniającego do świadczeń w ramach przepisów o koordynacji wówczas zobowiązana będzie Pani do pokrycia kosztów we własnym zakresie i ewentualnie zwrócenia się do swojego ubezpieczyciela o zwrot kosztów świadczeń w Polsce.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.