Przeprowadzka Przeprowadzka

Назад

Jakiej kwoty dotyczy obowiązek zgłoszenia przewozu gotówki?

Jakiej kwoty dotyczy obowiązek zgłoszenia przewozu gotówki?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-11

Jeżeli planujemy wwieźć do Polski gotówkę w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 euro (a także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.),  jesteśmy zobowiązani zgłosić posiadanie tych środków organom celnym lub organom Straży Granicznej wypełniając formularz zgłoszeniowy, który po sprawdzeniu i ewentualnej kontroli przywożonych środków płatniczych podlega potwierdzeniu przez te organy. Zgłoszenie nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Obowiązek zgłoszenia obejmuje krajowe i zagraniczne środki płatnicze, których wartość przekracza równowartość 10 000 euro (EUR), a także złoto dewizowe lub platynę dewizową bez względu na ich ilość (wartość).

Zagraniczne środki płatnicze to:

  • waluty obce — banknoty i monety, również wycofane z obiegu;
  • dewizy — papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego,
  • złoto dewizowe i platyna dewizowa — złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów (z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej), złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny.

Krajowymi środki płatnicze to:

  • waluta polska;
  • papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej.

Formularz zgłoszenia może zostać udostępniony przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej lub Straży Granicznej na lotnisku, ale jest także dostępny jako załącznik wraz z instrukcją wypełniania w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (Dz.U. 2014 poz. 1068) na stronie Informatorium Prawnego Kancelarii Sejmu RP. W powyższym rozporządzeniu zostały również umieszczone wskazówki na temat sposobu wypełniania zgłoszenia.

Formularz powinien zostać wypełniony w 2 egzemplarzach.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.