Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Назад

Jak przebiega procedura uznawania unijnych kwalifikacji dotyczących zawodów regulowanych, np. obsługa wózków widłowych

W Wielkiej Brytanii zdobyłem uprawnienia m.in. do obsługi wózków widłowych. Co zrobić, aby te uprawnienia były uznane w Polsce? Czy muszę zrobić dodatkowe kursy? Czy wystarczy przetłumaczony angielski certyfikat?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Operator wózków widłowych i wózków wysokiego składowania jest w Polsce zawodem regulowanym, dlatego też, aby wykonywać ten zawód w Polsce na podstawie kwalifikacji zdobytych w innym państwie – tak jak to ma miejsce w Pana przypadku – kwalifikacje te powinny być oficjalnie uznane.

Operator wózków widłowych i wózków wysokiego składowania jest w Polsce zawodem regulowanym, dlatego też, aby wykonywać ten zawód w Polsce na podstawie kwalifikacji zdobytych w innym państwie – tak jak to ma miejsce w Pana przypadku – kwalifikacje te powinny być oficjalnie uznane.

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz kraje członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Postanowienia tej dyrektywy są wdrożone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm).

Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. poz. 2299) upoważniony jest do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności w zakresie wskazanym w tym rozporządzeniu, tj. obsługującego dźwigi, obsługującego dźwignice, konserwatora dźwigów, konserwatora dźwignic, operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, napełniającego zbiorniki przenośne

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji rozpoczyna się na wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.udt.gov.pl w zakładce ‘Uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach UE’ 

Wnioski w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim. Do wniosku powinny zostać załączone kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje uzyskane w innym kraju Unii Europejskiej oraz oryginały tłumaczeń przysięgłych tych dokumentów na język polski. Konieczne jest również załączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego dane osobowe i obywatelstwo wnioskodawcy (np. dowód osobisty lub paszport).

Jeżeli zawód, którego dotyczy dokument potwierdzający posiadane uprawnienia, nie jest w w danym kraju zawodem regulowanym, to zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 3) Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowski Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) konieczne jest dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego wykonywanie w państwie członkowskim przedmiotowego zawodu, przez co najmniej rok w pełnym wymiarze czasu pracy lub odpowiednio dłużej w przypadku wykonywania zawodu w niepełnym wymiarze czasowym, w okresie ostatnich dziesięciu lat wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

Opłata za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji wynosi 787,50 zł.

Zdecydowanie prostszą formą byłoby złożenie, do najbliższego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego, wniosku o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne (wzór wniosku dostępny na stronie Urzędu Dozoru Technicznego). Sprawdzenie kwalifikacji odbywa się w formie egzaminu. Jest to egzamin teoretyczny i praktyczny. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna oraz wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wraz z wymaganymi dokumentami dostępny jest na stronie www.udt.gov.pl w zakładce „Kwalifikacje osób”. Po zdaniu takiego egzaminu może Pan wykonywać pracę jako operator wózków widłowych i wózków wysokiego składowania.

Stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 11 lutego 2019 r. wynosi 171,94 PLN.


Szczegółowych informacji na temat postępowania w sprawie uznania kwalifikacji udziela:
Urząd Dozoru Technicznego
Departament Prawno-Organizacyjny
Wydział Wpółpracy
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34
tel. 022 57 22 348
www.udt.gov.pl


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.