Rodzina Rodzina

Назад

Czy szkoły wspierają dzieci powracające z rodzicami do Polski, które nie znają bądź bardzo słabo znają język polski?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

 

Czy szkoły wspierają dzieci powracające z rodzicami do Polski, które nie znają bądź bardzo słabo znają język polski?  

Zarówno obywatele polscy przybywający z zagranicy jak i cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mogą korzystać z dodatkowych zajęć języka polskiego, a w przypadku stwierdzenia różnic programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania - do zajęć wyrównawczych. Dodatkowe zajęcia organizowane są przez organy prowadzące szkoły. Łączna liczba zajęć, z których mogą skorzystać uprawnieni uczniowie, wynosi 5 godzin tygodniowo, z czego dodatkowa bezpłatna nauka języka polskiego prowadzona jest w wymiarze, co najmniej dwóch godzin tygodniowo.

Organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne mogą tworzyć oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy, słabo znających lub nieznających języka polskiego. Celem wprowadzenia tej formy organizacyjnej jest wspomaganie efektywności kształcenia osób, które uczyły się w szkołach funkcjonujących w zagranicznych systemach oświaty. Nauka w oddziale przygotowawczym trwa co do zasady jeden rok szkolny, ale może być skrócona lub wydłużona nie więcej niż o jeden rok szkolny.

Dla uczniów przybywających z zagranicy szkoła organizuje również bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Uczeń przez 12 miesięcy może korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania, jeśli taką potrzebę stwierdzi nauczyciel prowadzący. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin w tygodniu. Z tych zajęć mogą także korzystać uczniowie oddziału przygotowawczego.

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.