Finanse osobiste Finanse osobiste

Назад

Czy polskie prawo podatkowe pozwala żyć z odsetek

Zamierzam po 31 latach pobytu w Australii wrócić do Polski. Mam 57 lat i prawdopodobnie nie podejmę pracy ze względu  na wiek. Chcę przetransferować pieniądze i żyć z odsetek. Czy polskie prawo podatkowe pozwala żyć z odsetek, na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?   

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. 

Dodatkowo jeśli będzie Pan chciał utrzymać swoje konto w banku zagranicznym proszę pamiętać, że posiadanie rachunków bankowych za granicą może dodatkowo wiązać się z obowiązkiem przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu kwartalnych sprawozdań o stanie konta, obejmujących także inne aktywa oraz zobowiązania zagraniczne (nieruchomości za granicą, udziały w zagranicznych spółkach, zaciągnięte za granicą kredyty i pożyczki, zagraniczne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania). 

Obowiązek przekazywania NBP kwartalnych sprawozdań reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Wyżej opisany obowiązek dotyczy tylko tych osób:

  • u których suma aktywów i zobowiązań zagranicznych osiągnie lub przekroczy na koniec roku kwotę 7 mln zł, 
  • które nie osiągając na koniec roku progu 7 mln zł, osiągną go lub przekroczą w roku następnym na koniec danego kwartału; osoby te zobowiązane są przekazywać NBP kwartalne sprawozdania za ten i każdy następny kwartał tego roku.

Kwartalne sprawozdania o posiadanych aktywach i zobowiązaniach zagranicznych, w tym środkach pieniężnych w zagranicznych bankach, powinny być przekazywane NBP w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału. Przepisy te dotyczą kont otwartych po 31 grudnia 2009 r. 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.