Finanse osobiste Finanse osobiste

Назад

Czy polskie prawo podatkowe pozwala żyć z odsetek?

Ostatnia aktualizacja: 3.12.2019 r. (Ministerstwo Finansów)

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Podatnicy, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uzyskujący poza granicami Polski wymienione dochody (przychody),  od zryczałtowanego podatku od tych dochodów (przychodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak  przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych dochodów (przychodów)  przy zastosowaniu stawki 19% - art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Dodatkowo jeśli będzie Pan chciał utrzymać swoje konto w banku zagranicznym proszę pamiętać, że posiadanie rachunków bankowych za granicą może dodatkowo wiązać się z obowiązkiem przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu kwartalnych sprawozdań o stanie konta, obejmujących także inne aktywa oraz zobowiązania zagraniczne (nieruchomości za granicą, udziały w zagranicznych spółkach, zaciągnięte za granicą kredyty i pożyczki, zagraniczne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania). Obowiązek przekazywania NBP kwartalnych sprawozdań reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Wyżej opisany obowiązek dotyczy tylko tych osób: u których suma aktywów i zobowiązań zagranicznych przekroczy na koniec roku kwotę 7 mln zł; które nie przekraczając na koniec roku progu 7 mln zł, przekroczą go w roku następnym na koniec danego kwartału; osoby te zobowiązane są przekazywać NBP kwartalne sprawozdania za ten i każdy następny kwartał tego roku. Kwartalne sprawozdania o posiadanych aktywach i zobowiązaniach zagranicznych, w tym środkach pieniężnych w zagranicznych bankach, powinny być przekazywane NBP w terminie do 26 dni po zakończeniu kwartału. Przepisy te dotyczą kont otwartych po 18 sierpnia 2017 r.

W celu uzyskania wiążącej dla Podatnika interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego należy wystąpić z wnioskiem (zawierającym m.in. wyczerpujący opis stanu lub stanów faktycznych, zdarzenia lub zdarzeń przyszłych) do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (art. 13 § 2a ustawy Ordynacja podatkowa).

Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną  z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Zamierzam po 31 latach pobytu w Australii wrócić do Polski. Mam 57 lat i prawdopodobnie nie podejmę pracy ze względu  na wiek. Chcę przetransferować pieniądze i żyć z odsetek. Czy polskie prawo podatkowe pozwala żyć z odsetek, na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?   


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.