Rodzina Rodzina

Назад

Czy cudzoziemiec może ubiegać się świadczenie rodzicielskie w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 09.10.2020 r. (MOPR)

Jakie dokumenty ma złożyć cudzoziemiec (Ukraina) dla otrzymania świadczenia rodzicielskiego? Czy jest obowiązkowa karta pobytu tymczasowego z adnotacją „dostęp do rynku pracy”?
Jakie dokumenty złożyć w przypadku oczekiwania na kartę pobytu?

 

W przypadku cudzoziemca, który po raz pierwszy będzie ubiegał się o świadczenia, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego należy dołączyć kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” i decyzję wojewody o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu i wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (kserokopie i oryginał do wglądu).

W celu ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego wraz z dokumentem pobytowym.

W myśl art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U z 2000 r poz. 111) w przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W sytuacji, gdy przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu cudzoziemiec nie otrzyma rozstrzygnięcia dotyczącego wydania karty pobytu można zwrócić się do urzędu z podaniem o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia prawa do ww. świadczenia do czasu wydania dokumentu pobytowego.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.