Rodzina Rodzina

Назад

Czy adopcja dokonana za granicą powinna zostać zgłoszona w Polsce?

Z moim mężem Francuzem adoptowaliśmy mieszkając w Paryżu dziecko. Czy taka adopcja będzie ważna w Polsce? Czy muszę ten fakt gdzieś zgłosić?

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2019 r. (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Adopcja dokonana przez Państwa w Paryżu do uznania za skuteczną na obszarze RP wymaga jej uprzedniej legalizacji. W sytuacji, w której przebywają Państwo nadal za granicą, podmiotem uprawnionym do rozpoznania sprawy o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie jest VII Wydział Cywilny Rejestrowy w Warszawie.

Dokumenty wymagane do założenia sprawy o uznanie wyroku zagranicznego za skuteczny na obszarze RP to:

  • Wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego przesłany w 3 egzemplarzach do:

Sąd Okręgowy w Warszawie
VII Wydział Cywilny
Al. Solidarności 127
00-951 Warszawa
Tel./fax. (22) 620-37-33

i zawierający:

    • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, imię, nazwisko i adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce (jeżeli zostanie ustanowiony w sprawie),
    • imię, nazwisko i adres uczestnika postępowania,
    • podpis wnioskodawcy lub ustanowionego pełnomocnika procesowego, którym poza adwokatem, prowadzącym praktykę w Polsce, może być najbliższy krewny (rodzice, rodzeństwo).
  • Tłumaczenie wyroku na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce + 4 fotokopie tego tłumaczenia (jeżeli tłumaczenie jest dokonane za granicą to 1 egzemplarz tego tłumaczenia musi być poświadczony przez Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej),
  • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy przesłać na powyższy adres Sądu lub złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego na parterze.

Strona internetowa VII Wydziału Cywilno-Rejestrowego w Warszawie: https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/426/265/dokumenty-potrzebne-do-uznania-wyroku-zagranicznego

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Sprawy rodzinne i sąd.

Dziecko przysposobione przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, nabywa to obywatelstwo, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia. Dziecko takie nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa.

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.