Przeprowadzka Przeprowadzka

Назад

Chcę wysłać moje rzeczy w ramach mienia przesiedleńczego samolotem, miesiąc przed moim powrotem. Muszę być na miejscu, żeby je odebrać, czy może to ktoś zrobić za mnie?

Chciałem wysłać moje rzeczy w ramach mienia przesiedleńczego drogą lotniczą, miesiąc przed moim powrotem. Czy muszę być na miejscu, żeby je odebrać, czy może to ktoś zrobić za mnie i przedstawić odpowiednie dokumenty?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Osoba trzecia może odebrać rzeczy przesłane w ramach mienia przesiedleńczego. Aby tego dokonać powinna posiadać upoważnienie wydane przez osobę przesiedlającą się.

Upoważnienie (najlepiej notarialne) powinno upoważniać konkretną osobę do odebrania określonych rzeczy według załączonej listy i do dokonania odprawy celnej.

Osoba przesiedlająca się powinna również przesłać spis przewożonych rzeczy i dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia z należności celnych.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Krajowa Informacja Skarbowa, pod numerami telefonów:

  • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
  • 48 22 330 03 30 (z zagranicy) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00

Zapytania dotyczące przepisów celnych można też kierować do tej jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.
Zasady i szczegóły dot. udzielania informacji poprzez m.in. infolinię, formularz do zadawania pytań elektronicznych oraz czat z konsultantem dostępne są na stronie internetowej KIS pod adresem: www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/udzielanie-informacji

Odnośnie powyższego pytania, warto zwrócić uwagę na przepisy dotyczące przewozu mienia przed przeniesieniem miejsca zamieszkania.
W myśl art. 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, z wyjątkiem szczególnych przypadków, zwolnienie przyznawane jest tylko w przypadku mienia osobistego dopuszczonego do swobodnego obrotu w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia przez osobę zainteresowaną miejsca zamieszkania na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Jednakże art. 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia ustanowił wyjątek od tej zasady. Zgodnie z tym przepisem, w drodze odstępstwa od przepisów art. 7 ust. 1, mienie osobiste dopuszczone do swobodnego obrotu może zostać zwolnione z należności celnych przywozowych zanim osoba zainteresowana ustali swoje miejsce zamieszkania na obszarze celnym Unii Europejskiej, pod warunkiem że osoba ta zobowiąże się do faktycznego ustalenia tam swojego miejsca zamieszkania w terminie sześciu miesięcy. Takiemu zobowiązaniu towarzyszy zabezpieczenie, którego forma i wysokość określana jest przez właściwe organy.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów Unijnego Kodeksu Celnego, każda osoba może ustanowić przedstawiciela celnego. Przedstawicielstwo może być bezpośrednie - w tym przypadku przedstawiciel celny działa w imieniu i na rzecz innej osoby, lub pośrednie - w tym przypadku przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby, o czym stanowi art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013 r. ze zm.).

Co do zasady więc brak jest przeciwwskazań, aby osoba przesiedlająca się upoważniła osobę trzecią do odbioru w jej imieniu rzeczy osobistego użytku przesłanych w ramach mienia przesiedlenia. Upoważnienie sporządzone w formie pisemnej przez osobę przesiedlającą się (najlepiej notarialnie) powinno obejmować upoważnienie konkretnej osoby do odebrania określonych rzeczy według załączonego spisu przewożonych rzeczy i ewentualnie do dokonania odprawy celnej w jej imieniu (przedstawicielstwo bezpośrednie) na postawie dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia z należności celnych.

Ponadto, zgodnie z art. 170 Unijnego Kodeksu Celnego, nie naruszając przepisów dla art. 167 ust. 1, zgłoszenie celne może zostać złożone przez każdą osobę mogącą dostarczyć wszystkie informacje, które są wymagane do zastosowania przepisów regulujących procedurę celną, do której zgłaszane są dane towary. Osoba ta musi również mieć możliwość przedstawienia tych towarów lub spowodowania przedstawienia organom celnym. Natomiast w myśl art. 5 pkt 33 Unijnego Kodeksu Celnego przedstawienie towarów organom celnym oznacza powiadomienie organów celnych o przybyciu towarów do urzędu celnego lub innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne oraz o dostępności tych towarów do kontroli celnych.

Reasumując, zgłoszenia celnego towarów przywożonych w ramach tzw. Mienia przesiedlenia w imieniu i na rzecz osoby przesiedlającej się może dokonać inna osoba (np. członek rodziny bądź agent celny) oraz istnieje możliwość wcześniejszego przysłania rzeczy stanowiących mienie osobiste osoby przenoszącej swoje miejsce zamieszkania, zanim osoba zainteresowana ustali swoje miejsce zamieszkania na obszarze celnym Unii Europejskiej po spełnieniu warunków, o których mowa w wyżej cytowanych przepisach.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. L 324 z 10.12.2009, s. 23).

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.