Powrót

Rejestracja w urzędzie pracy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-12-30

Osobom poszukującym pracy polskie publiczne służby zatrudnienia mają do zaoferowania szeroką ofertę pomocy w postaci usług rynku pracy oraz świadczeń finansowych. Jednak, aby w pełni móc z niej skorzystać, trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy, uzyskując w ten sposób status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

W tym celu trzeba pójść do właściwego ze względu na nasze miejsce zameldowania urzędu pracy i złożyć wymagane dokumenty lub skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji, który jest dostępny na stronie www.praca.gov.pl.

Z rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, za pośrednictwem Internetu, mogą skorzystać osoby dysponujące:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
 • potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Warto wiedzieć

Właściwy terytorialnie urząd pracy to powiatowy urząd pracy w powiecie, w którym mamy stałe lub czasowe miejsce zameldowania. Jeśli natomiast nie posiadamy żadnego miejsca zameldowania, możemy zgłosić się do urzędu pracy w powiecie, na którego terenie przebywamy i złożyć w nim oświadczenie, że nie jesteśmy zarejestrowani w innym urzędzie pracy.

Do rejestracji należy dostarczyć szereg dokumentów. Najważniejsze z nich to:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły lub dyplom
  w oryginale;
 • oryginały wszystkich świadectw pracy z całego okresu zatrudnienia oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień;
 • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument osoba posiada.

W przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, potrzebne są dodatkowo:

 • w przypadku braku informacji w CEIDG - decyzję o wykreśleniu z ewidencji wszystkich działalności gospodarczych, wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku dnia rozpoczęcia działalności, lub wniosek o zawieszeniu działalności jeżeli nie upłynął okres zawieszenia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą wymiaru składki.

Osoby, które pobierały świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy lub macierzyński po ustaniu zatrudnienia, powinny okazać dodatkowo zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania tych świadczeń z podstawą wymiaru.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jest potrzebne dodatkowo zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia (stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społecznie i Fundusz Pracy) w rozbiciu miesięcznym.

Osoby zatrudnione w ramach umowy-zlecenia dodatkowo powinny przedstawić zaświadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z wyszczególnieniem osiągniętego wynagrodzenia, od którego istniał obowiązek ubezpieczenia społecznego i opłacania składki na Fundusz Pracy.

W przypadku rejestracji osoby niepełnosprawnej jest wymagany dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

Urząd nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia wyżej wymienionych dokumentów.

Warto wiedzieć

Dokumenty wymagane przy rejestracji w powiatowym urzędzie pracy są takie same dla osób powracających z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG oraz krajów trzecich.

Jeśli pracowaliśmy w kraju, w którym nie ma obowiązku ani zwyczaju wystawiania świadectw pracy, np.: w Wielkiej Brytanii, za dokumenty im równoważne urząd pracy może uznać przedłożone mu:

 • formularz PD U1 wydany przez właściwą instytucję ds. zatrudnienia i potwierdzający okresy zatrudnienia i ubezpieczenia;
 • umowy o pracę z oznaczonym początkiem i okresem obowiązywania;
 • dokumenty potwierdzające rozpoczęcie i zakończenie zatrudnienia u danego pracodawcy;
 • dokumenty potwierdzające okres otrzymywania wypłat za pracę, np.: wszystkie payslipy i dodatkowo P45 w Wielkiej Brytanii, dokument P45 lub P60 wystawiony przez pracodawcę brytyjskiego.

Więcej informacji nt. rejestracji w urzędzie pracy znajduje się na stronie internetowej Zielonej Linii.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy