Powrót

Rejestracja rozwodu przeprowadzonego za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-21

Rejestracja rozwodu przeprowadzonego
za granicą

Rozwód, unieważnienie małżeństwa, separacja i zniesienie separacji powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach aktu małżeństwa.

W wypadku rozwodu za granicą należy dopełnić formalności również w Polsce. Sposób postępowania nie jest jednak jednolity i zależy od tego, w jakim państwie zostało wydane orzeczenie rozwodowe.

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji, którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego.

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji, którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego.

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 338, str. 1)

2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805)

Aktualizacja: Ministerstwo Sprawiedliwości


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.