Powrót

Przewóz roślin

 Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-19

Jeśli Wasza przeprowadzka wiąże się z koniecznością przewozu roślin, zapoznajcie się z tymi informacjami.

 

Przemieszczanie roślin i produktów roślinnych z Polski do innych krajów członkowskich UE

W podróż do krajów UE można zabrać ze sobą rośliny. Jednak w większości krajów unijnych obowiązują surowe przepisy dotyczące przewozu gatunków zagrożonych lub produktów z nich otrzymanych oraz bardzo surowe, nowe wymagania fitosanitarne.

W przypadku niektórych gatunków trzeba posiadać pozwolenie, a większość przywożonych roślin musi posiadać albo paszport roślin albo świadectwo fitosanitarne.

Dla pewności można skontaktować się z organem CITES w danym kraju (dane teleadresowe znajdziesz tu) aby dowiedzieć się, czy gatunek, który zamierzamy zabrać w podróż, wymaga specjalnego zezwolenia lub świadectwa.

Przewóz roślin na terenie Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

Przed dokonaniem przewozu roślin powinniśmy zapoznać się z przepisami fitosanitarnymi oraz szczegółowymi warunkami przewozu obowiązującymi u przewoźnika, z którego usług będziemy korzystać (dotyczy to zwłaszcza linii lotniczych).

 

Przemieszczanie do Polski roślin i produktów roślinnych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Obrót towarami pochodzenia roślinnego na terytorium Unii Europejskiej odbywa się zgodnie z zasadą swobodnego przepływu towarów, w ramach której tylko określone rośliny i produkty roślinne powinny być zaopatrzone w odpowiednie dokumenty fitosanitarne (paszporty roślin, etykiety, znakowania) na podstawie urzędowych kontroli zdrowotności wykonywanych w miejscu uprawy lub wytwarzania. Co do zasady – wszystkim roślinom przeznaczonym do sadzenia musi towarzyszyć paszport roślin.

Więcej informacji na temat przewozu przez granicę roślin i/lub produktów roślinnych, w tym o wymogach jakie wiążą się z takim przewozem – można uzyskać w organach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W przypadku działań z roślinami, produktami roślinnymi z gatunków CITES w obrębie UE (niezależnie od procentu zawartości chronionego gatunku w całości produktu) należy pamiętać o tym, że m.in. ich zakup, sprzedaż może wiązać się z koniecznością posiadania lub pozyskania dokumentów wskazujących na legalne pochodzenie tych roślin i autoryzujących prowadzenie działań komercyjnych. W przypadku wątpliwości sugerujemy kontakt z Ministerstwem Klimatu i Środowiska: cites-ma@mos.gov.pl, 22 369 24 07, 369 22 59.

 

Import z państw nienależących do Unii Europejskiej

Rośliny, produkty roślinne i przedmioty wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw nienależących do Unii Europejskiej podlegają w punkcie wwozu na granicy Unii Europejskiej granicznej kontroli fitosanitarnej.

Zabronione jest przywożenie do Unii roślin, owoców, warzyw, kwiatów i nasion bez świadectwa fitosanitarnego, chyba że pochodzą one ze Szwajcarii lub Liechtensteinu.

Bez świadectwa fitosanitarnego można przywieźć tylko 5 gatunków owoców: banany, orzechy kokosowe, daktyle, ananasy i duriany.

Więcej informacji na temat importu roślin do Unii Europejskiej z krajów trzecich znajduje się tu.

Warunki przemieszczania towarów roślinnych po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię zostały opisane tu.

Poza kwestiami fitosanitarnymi, przywożący do UE rośliny, produkty roślinne z gatunków CITES (niezależnie od procentu zawartości chronionego gatunku w całości produktu) powinien, przed planowanym przywozem, uzyskać zezwolenie eksportowe i importowe CITES oraz przeprowadzić właściwą odprawę celną sprowadzanych okazów. W przypadku wątpliwości sugerujemy kontakt z Ministerstwem Klimatu i Środowiska: cites-ma@mos.gov.pl, 22 369 24 07, 369 22 59.

Należy pamiętać, że ograniczenia CITES obowiązują również w przypadku wywozu okazów CITES poza UE.

 

Warto wiedzieć

Jednostką publiczną odpowiedzialną za kontrolę fitosanitarną jest:

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Aleja Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa
tel.: 22 652 92 90

Godziny otwarcia : 08:00 – 16:00

Świadectwa fitosanitarne na lotnisku Okęcie są wydawane przez:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział Graniczny w Warszawie
Wirażowa 35
02-158 Warszawa
tel. 22 606 93 03
fax. 22 606 93 04

 

Zezwolenia CITES w Polsce wydawane są przez Ministra Klimatu i Środowiska:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

tel.: 22 369 24 07, 22 369 22 59

mail: cites-ma@mos.gov.pl

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. z 2020 r. poz. 424 zpóźn. zm);
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE z dnia 2016-10-26 (Dz.Urz. UE. L 2016 Nr 317, str. 4).
     

Przewóz roślin

Aktualizacja: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.