Powrót

Prawo jazdy

 

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-13

Każda osoba, która posiada prawo jazdy wydane za granicą, a mieszka w Polsce przynajmniej od 185 dni musi wymienić je na polskie prawo jazdy. Zagraniczne prawo jazdy przestaje być ważne po 6 miesiącach od momentu uzyskania stałego lub czasowego pobytu w Polsce. Dotyczy to także praw jazdy wydanych w Wielkiej Brytanii po dniu 31 grudnia 2020 r.

Obowiązek wymiany prawa jazdy nie dotyczy jednak osób, które posiadają:

 • prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
 • prawo jazdy wydane w Wielkiej Brytanii do dnia 31 grudnia 2020 r. (brak obowiązku wymiany prawa jazdy wydanego w Wielkiej Brytanii do dnia 31.12.2020 r. wynika z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, który stanowi: „Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio motorowerem lub pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w okresie ważności prawa jazdy.”).

Takie prawa jazdy uprawniają do kierowania pojazdami na terytorium Polski przez cały okres ich ważności.

 

Co należy zrobić

 • Przygotować potrzebne dokumenty.
 • Złożyć je w odpowiednim urzędzie.
 • Zapłacić za wydanie prawa jazdy.
 • Odebrać gotowe prawo jazdy.

Jeśli urząd będzie potrzebował wyjaśnienia sytuacji — wnioskujący może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów albo o wykonanie dodatkowych działań.

Jeżeli prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji Genewskiej lub Konwencji Wiedeńskiej — należy zdać część teoretyczną egzaminu państwowego. 

Co należy przygotować

 • wniosek o wymianę prawa jazdy — należy go pobrać i wypełnić go w domu albo zrobić to w urzędzie,
 • aktualne zdjęcie,
 • dowód osobisty albo paszport,
 • dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład: dowód osobisty, karta pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za prawo jazdy,
 • orzeczenie lekarskie (jeśli jest wymagane),
 • oryginał prawa jazdy do wglądu (urzędnik zrobi kserokopię).

W przypadku posiadania dowodu osobistego, w którym nie ma adresu zameldowania - należy wziąć z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu.

W przypadku nie posiadania meldunku - należy zapytać w urzędzie gminy, co zrobić.

Do wniosku o wymianę praw jazdy innego niż wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub zgodnego z wzorem określonym w Konwencji Wiedeńskiej z 1968 r. należy dołączyć ksero zagranicznego prawa jazdy z tłumaczeniem na język polski -  tłumaczenie musi być napisane albo potwierdzone przez tłumacza przysięgłego lub konsula i musi stanowić integralną część dokumentu.

 

Gdzie należy złożyć wniosek

 • w urzędzie starostwa powiatowego w miejscu zamieszkania,
 • w urzędzie miasta - osoby mieszkające w mieście na prawach powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania — osoby mieszkające w Warszawie.

 

Możliwości złożenia wniosku

 • osobiście we właściwym urzędzie,
 • wysyłanie pocztą,
 • przez internet za pomocą portalu ePUAP.gov.pl.

 

Opłata

100,00 zł za wydanie prawa jazdy. Zazwyczaj istnieją dwie możliwości wniesienia opłaty:

 • w kasie urzędu,
 • przelew na konto urzędu.

 

Odbiór i czas oczekiwania

Gotowe prawo jazdy można odebrać:

 • w urzędzie - należy okazać wtedy dowód osobisty albo paszport oraz zagraniczne prawo jazdy,
 • za pośrednictwem poczty - jeśli zaznaczono we wniosku odbiór za pośrednictwem poczty, należy wpisać we wniosku adres i przed odbiorem odesłać zagraniczne prawo jazdy.

Prawo jazdy jest gotowe do odbioru do 9 dni roboczych od dnia, w którym urząd dostanie potwierdzenie danych wnioskującego zawartych w zagranicznym prawie jazdy i potwierdzenie opłaty. Potwierdzanie danych może trwać nawet kilka tygodni.

Na stronie internetowej kierowca.pwpw.pl lub info-car.pl można sprawdzić na jakim etapie jest sprawa i kiedy można odebrać prawo jazdy. Wystarczy podać numer PESEL, imię i nazwisko.

W przypadku kiedy urzędnik odmówi wymiany zagranicznego prawa jazdy - wnioskujący może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Ma na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w urzędzie, który odmówił jego wydania.

 

Uznanie brytyjskiego prawa jazdy w Polsce po zakończeniu okresu przejściowego, tj. po 31 grudnia 2021 r.

Informację o uznaniu prawo jazdy wydanych w Wielkiej Brytanii znajduja się na stronie internetowej www.brexit.gov.pl.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, z poźn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.)

 

Aktualizacje: Ministerstwo Infrastruktury


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.