Powrót

Praca w urzędzie

Informacje zgodne ze stanem prawny na dzień: 2023-11-16

Reemigranci, którzy chcieliby znaleźć zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej, muszą wiedzieć, że rekrutacja do tych instytucji odbywa się na specjalnych zasadach. Ich znajomość pomoże uniknąć prostych błędów, przez które aplikacja może zostać odrzucona.

Oferty pracy w administracji rządowej znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Są w nim zamieszczane ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy we wszystkich tego typu urzędach. Można je wyszukiwać według różnych kryteriów, np. nazwy urzędu, województwa, miejsca wykonywania pracy, stanowiska.

Ogłoszenia są też dostępne na stronach internetowych poszczególnych instytucji publicznych (np. jeśli szukasz pracy w Ministerstwie Zdrowia, ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej tego resortu).

Warto wiedzieć

Jeśli już znajdziesz interesujące Cię ogłoszenie, musisz złożyć komplet dokumentów wymaganych na dane stanowisko. Szczegółowy wykaz dokumentów jest zawsze opisany w ogłoszeniu.

Są to najczęściej:

  • CV i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
    Ponadto, na niektóre stanowiska wymagane są dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Pamiętaj o wysłaniu aplikacji w terminie (liczy się data stempla pocztowego). Jeśli się spóźnisz, złożysz niekompletne dokumenty lub nie spełnisz wymogów formalnych, oferta nie będzie brana pod uwagę.

Nabór do administracji rządowej jest jawny, otwarty i konkurencyjny, każdy więc ma równe szanse. Informacja o wakatach i wynikach naboru jest informacją publiczną i jest upowszechniania, m.in. w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, serwisie Służby Cywilnej oraz urzędu prowadzącego nabór.

 

Służba przygotowawcza

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą, przy czym absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej są zwolnieni z obowiązku jej odbywania.

Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Trwa ona nie dłużej niż 4 miesiące i kończy się nie później niż z upływem 8 miesięcy od podjęcia pracy przez pracownika.

Dyrektor generalny urzędu kierując pracownika do odbycia służby przygotowawczej określa jej zakres i czas trwania na podstawie opinii osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony (służba przygotowawcza ma więc charakter zindywidualizowany). Dyrektor generalny urzędu może – na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony – zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Nie wyłącza to jednak obowiązku zaliczenia przez pracownika egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 

Praca w lokalnym samorządzie

Z kolei pracy w samorządzie możesz szukać w urzędzie marszałkowskim, urzędzie miasta lub gminy czy starostwie. Zasady zatrudnienia w tych instytucjach reguluje ustawa o pracownikach samorządowych. Podobnie jak w przypadku służby cywilnej, ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy muszą być dostępne w miejscu publicznym, tj. na tablicy w urzędzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamieszczane są też w prasie lokalnej. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę w samorządzie powinien odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem. Decyzję o jej odbyciu i zakresie podejmuje kierownik jednostki. Istnieje możliwość uniknięcia jej organizowania, jeśli pracownik ma odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

Dopiero po okresie próbnym i odbyciu służby przygotowawczej (jeśli będzie one konieczna) pracownik może zostać zatrudniony na stałe, tj. otrzymać umowę na czas nieokreślony.

Zarówno urzędy administracji rządowej, jak i samorządowej muszą w ogłoszeniu podać zakres obowiązków pracownika. Możesz też zwrócić się z prośbą o dodatkowe informacje na temat danego stanowiska. Co ważne, możesz aplikować na kilka wakatów, którymi jesteś zainteresowany, nawet w tym samym urzędzie.

 

Ogłoszenia poza BIP

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w administracji rządowej i samorządowej coraz częściej – poza Biuletynem Informacji Publicznej – znajdziesz w prasie lokalnej lub portalach rekrutacyjnych. Instytucje publiczne chcą dotrzeć z tą informacją do szerszego grona potencjalnych kandydatów do pracy, również reemigrantów.

Niektóre resorty przekazują też ogłoszenia o wakatach do biur karier lub stowarzyszeń branżowych (np. jeśli szukają geodety lub architekta).

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.