Powrót

Obowiązek obrony Ojczyzny

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-22

23 kwietnia 2022 r. weszła w życie Ustawa o obronie Ojczyzny. Z dniem wejścia w życie ustawa powołuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR) z 15 zamiejscowymi ośrodkami w każdym województwie jak również zakłada przekształcenie Wojskowych Komend Uzupełnień w Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR), które będą podlegały CWCR.

Dla zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych ustawa m.in. przewiduje trzy rodzaje czynnej służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę.

Nowością jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która jest podzielona na dwa etapy - podstawowy trwający do 28 dni i specjalistyczny do 11 miesięcy. Osoba decydująca się na tę formę służby zyskuje wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska, a czas odbywania dobrowolnej służby zasadniczej wliczany jest do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia. 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wojska Polskiego.

Powszechny obowiązek obrony w Polsce

 

Rejestracja na potrzeby kwalifikacji wojskowej

Wszyscy obywatele polscy (kobiety i mężczyźni), którzy ukończyli 18 lat, podlegają rejestracji prowadzonej na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej. Rejestrację prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią 18 lat życia. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów kpa.

Prowadzenie rejestracji nie wymaga osobistego uczestnictwa, zgody lub powiadomienia danej osoby. Natomiast w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Rada Ministrów może wprowadzić obowiązek osobistego zgłoszenia się do rejestracji. 

 

Rozdział ten omawia następujące zagadnienia:


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.