Powrót

Pomoc w sytuacji sporu z pracodawcą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-11

Jeśli doszło do sporu z pracodawcą i nie udało Ci się go załatwić polubownie, możesz skorzystać z pomocy prawnej. Jeśli nie masz wystarczających środków, aby opłacić adwokata, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników, których prawa pracownicze były łamane przez pracodawców.

Jeśli Twoje prawa pracownicze są lub były łamane przez niemieckiego pracodawcę, możesz dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Mimo że korzystanie z usług kancelarii adwokackich jest w Niemczech odpłatne, w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej możesz zwrócić się o przyznanie zwolnienia z kosztów sądowych i adwokackich - Prozesskostenhilfe. Warunkiem ubiegania się o takie zwolnienie jest, aby powództwo miało szansę pozytywnego rozstrzygnięcia i nie nosiło znamion działania nieuzasadnionego.

Zanim sprawa trafi do sądu, a potrzebujesz porady adwokata i jesteś w trudnej sytuacji finansowej,   możesz zwrócić się do sądu rejonowego o umożliwienie skorzystania z jednorazowej porady w sprawie u adwokata za opłatą 15 EUR (tzw. Beratungshilfe), więcej informacji znajdziesz tu.

W razie wątpliwości dotyczących właściwej realizacji umowy (np. rozliczenia czasu pracy, obliczenia należnego wynagrodzenia itd. powinieneś w pierwszej kolejności zwrócić się do pracodawcy (właściwej komórki organizacyjnej zakładu pracy) o szczegółowe wyjaśnienie tych wątpliwości (najlepiej w formie pisemnej) i dążyć do rozwiązania kwestii spornych na drodze polubownej.

Jeśli nie doszedłeś do porozumienia z pracodawcą, przysługuje Ci prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. O ich zasadności rozstrzyga w takim przypadku niezawisły sąd, którego prawomocny wyrok jest wiążący dla stron i podlega egzekucji na zasadach przewidzianych niemieckim prawem.

Dostęp do fachowych usług prawniczych w Niemczech jest stosunkowo łatwy. W każdej większej miejscowości istnieją kancelarie prawnicze.

W razie słabej znajomości języka niemieckiego możliwe jest zaangażowanie adwokata posługującego się językiem polskim. Adresy polskojęzycznych prawników wykonujących zawód w Niemczech można uzyskać w polskich urzędach konsularnych.  

Prowadzenie przed sądem niemieckim sprawy z zakresu roszczeń wynikających ze stosunku pracy jest związane z ponoszeniem przez zainteresowanego kosztów adwokackich i sądowych.

Warto wiedzieć

W razie trudnej sytuacji finansowej polskiego obywatela istnieje możliwość wystąpienia o pokrycie kosztów sądowych i adwokackich z urzędu w ramach niemieckiego Prozesskostenhilfe. Jeśli zamierzasz skorzystać z tej możliwości, już przy pierwszym kontakcie z adwokatem poinformuj go o swoim położeniu materialnym. W takim przypadku złoży on odpowiedni wniosek do sądu jeszcze przed wszczęciem właściwego postępowania.

Możesz skorzystać także z bezpłatnej poradni dla pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej, prowadzonej przez Centralę Niemieckich Związków Zawodowych (DGB).                      

Jeśli zostały naruszone Twoje prawa pracownicze, które przysługują Ci w Niemczech w ramach swobody przepływu pracowników możesz zwrócić się o pomoc do Biura ds. Równego Traktowania Pracowników UE (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration -Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer); informacje, także w języku polskim znajdują się tu.

Jako pracownik tymczasowy, masz prawo wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia, za pośrednictwem której zostałeś skierowany do pracy. W przypadkach nieprzestrzegania prawa przez polskie agencje zatrudnienia poinformuj także właściwą terytorialnie jednostkę Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Berlinie

 

Pomoc w sytuacji sporu z pracodawcą 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.