Powrót

Podróżowanie z małżonkiem/partnerem cudzoziemcem

 

Podróżowanie z małżonkiem/partnerem cudzoziemcem

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-26

Jeżeli małżonek lub partner jest obywatelem tzw. kraju trzeciego (czyli nienależącego do UE, EOG lub Szwajcarii), wjeżdżając do Polski, musi mieć paszport (dokument podróży) i wizę (jeżeli jest wymagana).

Wizy wydawane są jako wizy Schengen (symbol C) albo wizy krajowe (symbol D) przez polskiego konsula. W celu uzyskania wizy należy się zwrócić do właściwej polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej.

Lista państw, których obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy, jest dostępna tutaj.

Wiza Schengen (oznaczona symbolem C) –  wydawana jest, gdy planowany pobyt na terytorium państw członkowskich obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Wiza krajowa (tj. długoterminowa – oznaczona symbolem D) – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni, okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

Ponadto cudzoziemiec może podróżować i przebywać na terytorium obszaru Schengen (także na terytorium Polski) bez konieczności posiadania wizy Schengen (symbol C) na podstawie zezwolenia pobytowego wydanego przez jedno z państw obszaru Schengen lub na podstawie wizy krajowej (symbol D) wydanej przez jedno z państw obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

Jednocześnie muszą zostać spełnione ogólne warunki wjazdu i pobytu na terytorium obszaru Schengen, tj. cudzoziemiec:

  • posiada ważny dokument podróży,
  • potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu,
  • posiada wystarczające środki utrzymania lub ma możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
  • nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Jeżeli małżonek lub partner jest obywatelem państwa należącego do UE, EOG lub Szwajcarii, może wjechać do Polski na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

Cudzoziemiec małżonek obywatela polskiego, powracającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po okresie zamieszkiwania w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii, gdzie był pracownikiem lub pracował na własny rachunek może wjechać na terytorium Polski również na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz karcie pobytowej lub karcie stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydanej przez inne państwo UE, EOG lub Szwajcarii.

Warto wiedzieć

Po upływie trzech miesięcy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii przebywający w Polsce ma obowiązek zarejestrować swój pobyt.

Cudzoziemiec z tzw. kraju trzeciego, zamierzający przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 90 dni, powinien ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Cudzoziemiec może również przebywać w Polsce na podstawie wiza krajowej (symbol D).

 

Warto wiedzieć

Strefa Schengen obejmuje następujące kraje: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Liechtenstein, Łotwa, Malta, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.)

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd ds. Cudzoziemców

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.