Powrót

Podatki w Wielkiej Brytanii

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-24

Podatki w Wielkiej Brytanii

Osoby, które wracają do Polski, powinny sprawdzić, czy w ich przypadku istnieje podstawa do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii.
W większości przypadków jest taka możliwość.

O zwrot nadpłaconego podatku można wnioskować, jeśli okaże się, że dochody w ciągu roku podatkowego były mniejsze niż zakładane na potrzeby ustalania zaliczek na podatek, a zwłaszcza niższe niż kwota wolna od podatku (personal allowance).

Warto wiedzieć

W każdym roku brytyjski rząd wyznacza kwoty wolne od podatku (personal allowance). W roku podatkowym 2017/18 kwota ta wyniosła 11500 funtów, w roku podatkowym 2018/19 wynosiła 11,850 funtów natomiast obecnie, w roku podatkowym 2019/20 wynosi 12,500 funtów.

Wysokość podatku zależna jest od wielu czynników. Każda osoba zatrudniona posiada tzw. kod podatkowy, który ułatwia pracodawcy obliczenie wysokości podatku. Kod podatkowy zbudowany jest z liczb i liter, jak np. 489L. Liczby wskazują jak podatek powinien być obliczany, litery nie mają wpływu na jego wysokość, ale pokazują np. jakiego rodzaju ulgi posiada podatnik. Podatki (Tax) i ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution) w Zjednoczonym Królestwie płaci się wtedy, kiedy zarobki ogółem w obecnym roku podatkowym wynoszą więcej niż aktualna kwota wolna od podatku (personal allowance). Pracodawca sam potrąca podatki i ubezpieczenie społeczne z pensji pracownika. Osoby, które zarobiły mniej niż obowiązująca w roku podatkowym kwota wolna od podatku, mogą starać się o zwrot zapłaconego podatku.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego. Osoby podejmujące zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie mają obowiązku składania corocznych zeznań podatkowych. Zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są przez pracodawcę, który po zakończeniu każdego roku podatkowego jest zobowiązany wydać pracownikowi druk P60. W druku tym wskazywane są m.in. kwoty pobranych i odprowadzonych zaliczek.

Jeżeli jednak pracownik chce otrzymać zwrot podatku, musi złożyć stosowne zeznanie podatkowe. Zeznanie składa się po zakończeniu danego roku podatkowego. Jeżeli wyjeżdżamy z Wielkiej Brytanii i mamy pewność, że nie rozpoczniemy tu pracy ponownie przed końcem danego roku podatkowego, możemy złożyć zeznanie również przed zakończeniem bieżącego roku podatkowego (przed 6 kwietnia). W takim przypadku powinniśmy wskazać tę okoliczność w zeznaniu podatkowym.

Podatki płacone są od dochodu podlegającego opodatkowaniu, czyli od różnicy pomiędzy dochodem całkowitym a sumą wolną od podatku. Wysokość podatku zależy nie tylko od wysokości wynagrodzenia za pracę, ale również od wysokości dodatków do tego wynagrodzenia oraz innych dochodów uzyskiwanych na terenie Wielkiej Brytanii (rent, emerytur, odsetek, dywidend, itp.). Wpływ na podatek będzie miało również ubezpieczenie medyczne lub na życie płacone przez pracodawcę (będzie ono przychodem).

W Wielkiej Brytanii obowiązują trzy progi podatkowe: 20%, 40% i 45%. Podstawową stawką (basic rate) jest 20%. Od 2007 roku, obowiązuje porozumienie pomiędzy Polską a Wielką Brytanią o unikaniu podwójnego opodatkowania, które oznacza, że podatek od zarobków płacony jest tylko raz, w Wielkiej Brytanii. W Polsce nie jest naliczane żadne wyrównanie, tak jak to wcześniej miało miejsce.

Termin ubiegania się o zwrot podatku wynosi cztery lata od końca roku podatkowego, za który nadpłacono podatek. Jeżeli więc pracowaliśmy w Wielkiej Brytanii przez kilka lat, ale nigdy nie występowaliśmy o zwrot podatku, możemy to uczynić przy okazji powrotu do Polski. Nie oznacza to jednak, że będzie nam zwrócony cały zapłacony w Wielkiej Brytanii podatek, a jedynie kwota, która stanowi jego nadpłatę.

Obecnie umożliwiono składanie wniosków o zwrot nadpłaconego podatku za pośrednictwem GOV.UK Verify. W tym celu wymagany jest numer PAYE pracodawcy (można go znaleźć na wystawionym druku P60) oraz posiadanie konta w GOV.UK Verify. W celu założenia konta GOV.UK Verify niezbędna jest weryfikacja danej osoby.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.