Powrót

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-11-22

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in.: pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby z nimi współpracujące, osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, emeryci/renciści, a także niektóre inne grupy osób np. dzieci uczęszczające do szkół, studenci – o ile nie mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członkowie rodziny ubezpieczonych rodziców lub dziadków.

Warto wiedzieć

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego mają także osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oraz osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek dokonują wówczas odpowiednio powiatowy urząd pracy i ośrodek pomocy społecznej.

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dzieci i młodzież, które mają obywatelstwo polskie i nie ukończyły 18. roku życia i nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny, mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej zarówno jako osoby zgłoszone do ubezpieczenia, jak i niezgłoszone (art.2 ust.1 pkt 3 lit. a).

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaceniu składki.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić do Funduszu członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie jak osoba ubezpieczona.

Warto wiedzieć

Za członka rodziny uznaje się następujące osoby:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pracownik, emeryt lub rencista itd. powinien powiadomić płatnika składki (np. pracodawcę, ZUS lub KRUS) o konieczności zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go u płatnika składki. Za członków rodziny nie opłaca się dodatkowej składki.

Warto wiedzieć

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły:

  • szkołę ponadpodstawową – wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;
  • studia lub szkołę doktorską – wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.

Pełna lista osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dostępna jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)

Aktualizacja: Ministerstwo Zdrowia


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.