Powrót

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-26

 

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje w czasie pokoju wszystkich mężczyzn i niektóre kobiety, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 19 lat.

W przypadku kobiet obowiązek dotyczy absolwentek uczelni publicznych i niepublicznych, które w danym roku akademickim kończą naukę na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria lub w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). O miejscu i terminie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Jeśli osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji nie otrzyma wezwania, powinna zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w miejscu swojego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, aby dowiedzieć się dokładnie, kiedy i gdzie należy stawić się do kwalifikacji.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji w tym roku kalendarzowym, w którym dana osoba kończy 19 lat, obowiązek ten winien zostać spełniony do końca roku kalendarzowego, w którym ukończy 24 lata. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie dotrzyma tego ostatniego terminu, jest obowiązana zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy, dłuższy niż trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Kwalifikacja wojskowa polega na poddaniu się obowiązkowym badaniom lekarskim, na których podstawie powiatowa komisja lekarska określa kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej. Na tej podstawie wojskowy komendant uzupełnień wydaje książeczkę wojskową oraz przenosi daną osobę do rezerwy bez odbycia służby wojskowej, co oznacza, że w okresie pokoju osoba taka nie będzie powoływana do zasadniczej służby wojskowej, jak również przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych.

Każda osoba, która stawiła się do kwalifikacji wojskowej, może zwrócić się do wojskowego komendanta uzupełnień o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Osoby, które podczas kwalifikacji wojskowej otrzymają orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej o tzw. czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności „B”), nie będą posiadały uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony przez czas, na jaki ta kategoria została przyznana. Po upływie tego okresu osoby te będą ponownie wzywane do powiatowej komisji lekarskiej i wówczas otrzymają orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej lub jej braku. Po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia, będą także posiadały uregulowany stosunek do powszechnego obowiązku obrony.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji wojskowej znaleźć można na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Powszechny obowiązek obrony a pobyt na stałe zagranicą

Warto wiedzieć
Obywatele polscy będący równocześnie obywatelami innych państw, stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie są objęci powszechnym obowiązkiem obrony w Polsce, co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 144)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.);
  3. Ustawa z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U. Nr 50 poz. 484 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz.U. Nr 68 poz. 438)
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2010 r.; Nr 54 poz. 321)
  7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz.U. 2014 poz. 1595)

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.