Powrót

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2024-02-01

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje w czasie pokoju wszystkich mężczyzn, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 19 lat.

Ponadto obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji jeśli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

W przypadku kobiet obowiązek dotyczy absolwentek uczelni publicznych i niepublicznych, które w danym roku akademickim kończą naukę na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, fizjoteroapia, położnictw, związane z kształceniem z zakresie psychologi, ratownictwo medyczne, weterynaria lub w szkołach policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny, technik weterynarii.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). O miejscu i terminie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej informują także obwieszczenia.

Jeśli osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji nie otrzyma wezwania, powinna zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w miejscu swojego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, aby dowiedzieć się dokładnie, kiedy i gdzie należy stawić się do kwalifikacji.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

 

Czytaj więcej: Kwalifikacja wojskowa

 

Osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 19 rok życia, podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w następnym roku kalendarzowym.

Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia.

Osoba, która odbyła kwalifikację wojskowa otrzymuje zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej. Osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej zostaje nadany stopień szeregowego, a jeśli nie będzie zainteresowana służbą w wojsku zostanie przeniesiona do tzw. rezerwy pasywnej.

Osoby, które podczas kwalifikacji wojskowej otrzymają orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej o tzw. czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności „B”), nie będą posiadały uregulowanego stosunku do  obowiązku obrony Ojczyzny przez czas, na jaki ta kategoria została przyznana. Po upływie tego okresu osoby te będą ponownie wzywane do powiatowej komisji lekarskiej i wówczas otrzymają orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej lub jej braku. Po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia, będą także posiadały uregulowany stosunek do obowiązku obrony Ojczyzny.

 

Warto wiedzieć

Obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Informacje dotyczące obowiązku kwalifikacji w 2024 r. znajduje się tu.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 974)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2023 r.  r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2023 poz. 1520)
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U. poz. 2473).

 

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.