Powrót

Zwolnienie z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne - tzw. ulga na start

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-29

Z jakich ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne mogą korzystać przedsiębiorcy?

Niższe składki ZUS dla rozpoczynających działalność

 

Zwolnienie z opłacania składek

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujące ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i niewykonujące jej na rzecz byłego pracodawcy, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

W okresie korzystania z ulgi na start osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu i opłacają składki tylko na to ubezpieczenie.

Przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia.

 

Składki preferencyjne

Gdy przedsiębiorca wykorzysta ulgę na start lub wcześniej z niej zrezygnuje może opłacać preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne przez okres 24 miesięcy.

Składki preferencyjne przedsiębiorca nalicza od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy dla porównania osoby niekorzystające z ulgi składki naliczają od co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia. Daje to różnicę kilkuset złotych, co dla firmy, która dopiero się rozwija, ma duże znaczenie. Zaoszczędzone środki można przeznaczyć na inne cele, na przykład na rozwój.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z prawa do niższych składek. Ci, którzy wykonują czynności na rzecz byłego pracodawcy, które wchodziły w ich zakres obowiązków na etacie w bieżącym lub ubiegłym roku oraz ci, którzy w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej prowadzili inną działalność pozarolniczą zobowiązani są odprowadzać pełne składki do ZUS-u.

Więcej informacji znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus, czyli składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od dochodu z działalności gospodarczej. Warunkiem skorzystania z małego ZUS Plus jest:

  • prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
  • uzyskiwanie przychodu z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym w wysokości nie wyższej niż 120 000 zł (jeżeli działalność prowadzona była cały rok).

Najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli przedsiębiorca korzystał z „małego ZUS” w 2019 r., lub w styczniu 2020 r. okres ten wlicza się zarówno do 36 jak i 60 miesięcy kalendarzowych.

 

Z małego ZUS Plus nie może korzystać przedsiębiorca, który:

  • w poprzednim roku (w 2021 r.) prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;
  • rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te muszą być spełnione łącznie;
  • podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej);
  • spełniał warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;
  • wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Wyjaśnienia z przykładami dotyczącymi Małego ZUS Plus znajdują się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Aktualizacja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.