Powrót

Legalizacja pobytu cudzoziemców o polskim pochodzeniu

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-11-16

 

Cudzoziemcy o polskim pochodzeniu mają możliwość złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w czasie legalnego pobytu na terytorium Polski.

Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:

 • co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej,
 • wykaże ona swój związek z polskością.

Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

 • polskie dokumenty tożsamości;
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być również inne dokumenty, a w szczególności:

 • o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 • potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały tylko wtedy, gdy przebywa na terytorium Polski legalnie.

Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się osobiście na odpowiednim formularzu do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Dodatkowo należy wniosek uzasadnić, przedstawić ważny dokument podróży oraz dołączyć:

 • 4 fotografie w odpowiednim formacie,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i jego uzasadnienia.

Kompletna lista dokumentów, jakie należy przedstawić w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt stały dostępna jest w urzędzie wojewódzkim.

Zezwolenia na pobyt stały udziela się na czas nieoznaczony. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie tego zezwolenia jest karta pobytu wydawana na 10 lat.

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy Polski bez konieczności uzyskania wizy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 poz. 35) wraz z aktami wykonawczymi.

Aktualizacja: Urząd ds. Cudzoziemców

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.