Powrót

Konto w banku zagranicznym

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-07-14

Konto w banku zagranicznym

Osoby, które czasowo przebywają za granicą, a mają miejsce stałego zamieszkania w Polsce (rezydenci), mogą bez żadnych ograniczeń otwierać i posiadać rachunki w bankach za granicą, zarówno w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak i w krajach trzecich.

Posiadanie rachunków bankowych za granicą może się dodatkowo wiązać z obowiązkiem przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP) kwartalnych sprawozdań o stanie konta, obejmujących także inne aktywa oraz zobowiązania zagraniczne (nieruchomości za granicą, udziały w zagranicznych spółkach, zaciągnięte za granicą kredyty i pożyczki, zagraniczne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania).

Obowiązek przekazywania NBP kwartalnych sprawozdań dotyczy tylko osób:

  • u których suma aktywów i zobowiązań zagranicznych osiągnie lub przekroczy na koniec roku kwotę 7 mln zł,
  • które, nie osiągając na koniec roku progu 7 mln zł, osiągną go lub przekroczą w roku następnym na koniec danego kwartału; osoby te są zobowiązane przekazywać kwartalne sprawozdania za ten i każdy następny kwartał tego roku.

Kwartalne sprawozdania o posiadanych aktywach i zobowiązaniach zagranicznych, w tym środkach pieniężnych w zagranicznych bankach, powinny być przekazywane NBP w terminie do 26 dni po zakończeniu kwartału.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólny majątek, próg sprawozdawczy - 7 mln zł dotyczy obojga małżonków. Sprawozdanie w imieniu obojga powinien złożyć wówczas jeden z małżonków.
Dla przeciętnego Kowalskiego obowiązek sprawozdawczy w ogóle zatem nie wystąpi.

Warto wiedzieć
Po powrocie do kraju można bez ograniczeń utrzymywać konta bankowe otwarte:

  • w krajach Unii Europejskiej,
  • w tych krajach trzecich, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Osoba, która posiada konto bankowe w kraju poza UE, EOG lub OECD, nie ma prawa zachować go dłużej niż dwa miesiące od daty zakończenia pobytu za granicą, chyba że uzyska od prezesa NBP indywidualne zezwolenie dewizowe na dalsze jego utrzymanie.

Wymóg zezwolenia nie dotyczy osób, które:

  • osiedliły się za granicą i zmieniły przez to swój status dewizowy z rezydenta na nierezydenta, albo
  • otworzyły za granicą rachunek bankowy, będąc nierezydentem
    i utrzymują go po przesiedleniu się do Polski i zmianie statusu dewizowego na rezydenta.

Rachunki tych osób mogą być objęte obowiązkiem sprawozdawczym na warunkach opisanych wyżej.

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie MF.

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.