Powrót

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-19

Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ma prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia w każdym państwie członkowskim UE/EFTA oraz w Wielkiej Brytanii.

Kartę wystawiają właściwe instytucje ubezpieczeniowe w państwie, którego ustawodawstwu dana osoba wraz z członkami rodziny aktualnie podlega (np. kasy chorych w Niemczech, Czechach, Austrii; NHS w Wielkiej Brytanii; NFZ w Polsce). Każda osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych otrzymuje Kartę indywidualnie. Okres ważności EKUZ ustala wydająca ją instytucja.

Zakres świadczeń zdrowotnych w każdym wypadku określa lekarz przyjmujący pacjenta, biorąc pod uwagę jego stan zdrowia oraz planowany czas pobytu. Lekarz decyduje, czy świadczenia mogą być udzielone natychmiast, czy dopiero po powrocie do kraju, w którym jest się ubezpieczonym.

Rzeczowe świadczenia zdrowotne przysługują zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym dana osoba aktualnie przebywa i w którym to świadczenie jest jej udzielane. Wynika to z zasady równego traktowania, jak również z ogólnej reguły, że w praktyce zarówno lekarze, jak i odpowiednie instytucje zawsze stosują przepisy własnego kraju, nawet gdy dana osoba jest ubezpieczona w innym państwie.

Tej samej zasadzie podlegają kwestie odpłatności za usługi i świadczenia zdrowotne na terytorium państw członkowskich UE/EFTA. Sprawy te regulują ustawodawstwa poszczególnych państw. Oznacza to, że jeżeli na podstawie ustawodawstwa danego państwa świadczenie zdrowotne przysługuje pacjentom bezpłatnie, to również obywatel innego państwa posiadający EKUZ będzie miał prawo do bezpłatnych świadczeń. Jeżeli jednak ustawodawstwo danego państwa przewiduje koszty współpłacenia, uprawniony otrzymujący świadczenia na podstawie EKUZ również jest zobowiązany je ponieść. Koszty te nie podlegają zwrotowi.

Instytucje ubezpieczeniowe państw członkowskich UE/EFTA rozliczają między sobą tylko te koszty opieki zdrowotnej, które w danym państwie ponoszą instytucje działające w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotneg

Warto wiedzieć

EKUZ wydawana jest osobom, które czasowo przebywają na terytorium innego niż właściwe państwa członkowskiego UE/EFTA lub na terytorium Wielkiej Brytanii. W żadnym wypadku karta EKUZ nie będzie stanowiła dokumentu wystarczającego do uzyskania leczenia planowanego, czyli sytuacji, kiedy leczenie jest celem wyjazdu poza granice państwa właściwego.

Jeśli osoba ubezpieczona w NFZ zamieszkuje w innym państwie członkowskim UE/EFTA lub w Wielkiej Brytanii powinna uzyskać dokument S1 w celu potwierdzenia prawa do świadczeń. Dokument ten należy zarejestrować w instytucji miejsca zamieszkania. Szczegółowe informacje na temat dokumentu S1 dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odpowiednio, osoba ubezpieczona w innym państwie członkowskim UE/EFTA i zamieszkująca na stałe w Polsce powinna zarejestrować w oddziale wojewódzkim NFZ dokument S1 wydany przez jej instytucje właściwą.

 

Czytaj więcej:

Zasady leczenia z EKUZ w poszczególnych krajach

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

3. Ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ześrodków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.)

4. Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (WA).

5. Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (TCA).

Aktualizacja: Ministerstwo Zdrowia


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.