Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Back

Czy po powrocie mogę ubiegać się o „mały ZUS” i „mały ZUS plus” w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2020 r. (ZUS)

Ulga „Mały ZUS” uzależnia wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców od wysokości osiągniętych przychodów w poprzednim roku kalendarzowym, pomijając kwestię faktycznego dochodu przedsiębiorcy.

Aby skorzystać w danym roku z tzw. małego ZUS należy:

- prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
- przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało w grudniu poprzedniego roku (w 2018 r. wynosiła ona 63 000 zł = 30 × 2100 zł) – jeśli działalność była prowadzona przez cały rok.
Ulga nie ma zastosowania dla osób, które w poprzednim roku m.in:
- prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni,
- spełniały warunki do opłacania składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.
Szczególowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.zus.pl/documents/10182/167561/Ulotka_Ma%C5%82a+dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+gospodarcza_internet.pdf/1fca6579-6029-88e8-c27c-b8c90ad8b8c2.

Ulga „Mały ZUS plus”obowiązująca od 1 lutego 2020 r. polega na ustaleniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Z tej ulgi może skorzystać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która spełni warunki zapisane w ustawie m. in.:
- osiągnęła w poprzednim roku kalendarzowym roczny przychód w wysokości nieprzekraczającym  kwoty 120 tys. zł.,
- prowadziła działalność gospodarczą co najmniej 60 dni w poprzednim roku.     

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z ulg w opłacaniu składek, w tym zasad składania wymaganych dokumentów zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) oraz w każdej placówce ZUS.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.).

 
                                                                                                                                            

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.