Przeprowadzka Przeprowadzka

Back

Czy pracując w Wielkiej Brytanii i mając dochody tylko tutaj, żadnych w Polsce, muszę składać zeznanie podatkowe w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2020 r. (Ministerstwo Finansów)

Czy pracując w Wielkiej Brytanii i mając dochody tylko tutaj, żadnych w Polsce, muszę składać zeznanie podatkowe w Polsce? Czy nadal obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Z pytania nie wynika, czy pytający posiada polską czy też brytyjską rezydencję podatkową.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) – zwanej dalej: ustawą PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast osoby, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski, tzw. ograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 ust. 2a ustawy PIT).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na ocenę, czy Podatnik ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce wpływ mogą mieć m.in. następujące okoliczności: gdzie przebywa najbliższa rodzina (żona, małoletnie dzieci), gdzie posiada majątek ruchomy i nieruchomy (np. samochód, nieruchomości), itp.

Przepisy art. 3 ustawy PIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ustawy PIT).

Stosownie do art. 14 ust. 1 konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840, z późn. zm.), zwanej dalej: konwencją, pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie z powyższym, dochód osiągnięty przez polskiego rezydenta podatkowego z pracy wykonywanej w Wielkiej Brytanii może być opodatkowany zarówno w tym kraju, jak i w Polsce.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodów należy zastosować właściwą metodę unikania podwójnego opodatkowania.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.