Powrót

Emerytura Social Security

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-02-03

Emerytura Social Security

Social Security, czyli państwowa emerytura społeczna, może być pobierana przez osoby, które legalnie przepracowały 40 kwartałów w USA, dokonując w tym czasie formalnych federalnych rozliczeń podatkowych. Miesięczna suma tych świadczeń zależy od czasu przepracowanego w USA, a także wielkości opłat wpłacanych na konto Social Security w czasie pracy.

Świadczenia Social Security dla obywateli USA

Będąc obywatelem USA, można pobierać emeryturę Social Security w Polsce. Emerytura ta jest wysyłana do Polski w dolarach.

Warto wiedzieć

Prawo amerykańskie zabrania jednak, aby świadczenia Social Security były wysyłane obywatelom amerykańskim do niektórych państw, na przykład do Korei Północnej, na Kubę, do Wietnamu czy niektórych byłych republik ZSRR. Jeśli jednak dana osoba po pobycie w jednym z tych krajów wróci do Polski, to otrzyma swoje świadczenia, łącznie ze wstrzymanymi na czas pobytu w jednym z wymienionych państw.

Członkowie rodzin obywatela USA (żona, mąż, były mąż, była żona, nieletnie dzieci, wdowy i wdowcy) również mogą otrzymywać świadczenia Social Security w Polsce, jeśli posiadają obywatelstwo USA.

Świadczenia Social Security dla osób posiadających Zieloną Kartę

Warto wiedzieć

W związku z licznymi pytaniami Polonii o opodatkowanie emerytur wynikające z podpisanej w dniu 13.02.2013 r. Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Ministerstwo Finansów przygotowało wyjaśnienia tego dotyczące.

Jeśli posiadacz Zielonej Karty wyjedzie na dłuższy okres do jednego z wyżej wymienionych państw, do których emerytury Social Security nie mogą być wysyłane, to – w przeciwieństwie do osób posiadających obywatelstwo USA – nie otrzyma należnych świadczeń, nawet po powrocie do Polski.

Rodzina osób niebędących obywatelami USA może także otrzymywać świadczenia Social Security wypracowane przez emeryta, jednak z pewnymi warunkami. Najważniejszym z nich jest konieczność przebywania na terytorium USA przez okres minimum pięciu lat, w czasie których osoba ta powinna być w formalnym związku z głównym emerytem, czyli na przykład w związku małżeńskim.

Formalności związane z otrzymywaniem świadczeń Social Security

Przed powrotem do Polski należy zgłosić się osobiście do jednego z lokalnych oddziałów Social Security i wypełnić wniosek, w którym powiadamia się ten urząd o wyjeździe z USA na czas nieokreślony lub stały. Bardzo ważne jest podanie adresu w Polsce, bowiem co rok urząd Social Security będzie wysyłał tam kwestionariusz, aby sprawdzić, czy wciąż jesteśmy uprawnieni do otrzymywania świadczeń.

Jeśli nastąpią poważne zmiany w sytuacji życiowej emeryta uprawnionego do otrzymywania świadczeń Social Security (na przykład zmiana adresu, śmierć jednej z osób uprawnionych do pobierania świadczeń czy podjęcie pracy zarobkowej), to taka osoba powinna osobiście jak najszybciej powiadomić konsulat USA lub główny urząd Social Security o tych zmianach, bez czekania na otrzymanie wyżej opisanego formularza.

Świadczenia Social Security można otrzymywać w Polsce bądź przez przelew funduszy na konto emeryta w kraju, bądź poprzez czek wysyłany na adres w Polsce.

Opodatkowanie świadczenia otrzymywanego z ubezpieczenia społecznego (Social Security)

Odrębna regulacja art. 18 ust. 3 nowej Konwencji poświęcona jest sytuacji, w której płatność otrzymywana przez reemigranta, mającego obecnie miejsce zamieszkania w Polsce, dokonywana jest zgodnie z amerykańskimi przepisami o ubezpieczeniu społecznym (Social Security). Ubezpieczenie społeczne jest I filarem systemu ubezpieczeń emerytalnych Stanów Zjednoczonych, finansowanym ze składek pobieranych od wynagrodzeń. Świadczenia wypłacane w ramach tego systemu stanowią tzw. emeryturę podstawową.
W tym przypadku wyłączne prawo do opodatkowania tego rodzaju świadczenia zgodnie z zapisami nowej Konwencji zachowuje państwo jego źródła, tj. USA.

Należy jednak pamiętać, że Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w dniu 13.02.2013 r. nie weszła jeszcze w życie, a więc jeszcze nie obowiązuje.

Warto wiedzieć

Aby uzyskać więcej odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące świadczeń Social Security, należy zadzwonić pod numer 1-800-772-1213, bądź odwiedzić stronę internetową www.ssa.gov. Oddział Social Security, który zajmuje się problematyką osób przebywających poza granicami USA, znajduje się pod następującym adresem:

Office of International Operations
PO Box 17775
Baltimore
MD 21235-7775
www.socialsecurity.gov/foreign/


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.