Powrót

Dowód osobisty

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-12-29

W Polsce obowiązują obecnie wyłącznie plastikowe dowody osobiste. Jeżeli mamy książeczkowy dowód osobisty, po powrocie do Polski powinniśmy jak najszybciej wymienić go na dowód plastikowy.

Dowód osobisty

Dowód osobisty to dokument:

  • stwierdzający tożsamość osoby,
  • poświadczający obywatelstwo polskie,
  • uprawniający do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Z kolei polski obywatel zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Warto wiedzieć

Od 4 marca 2019 r. obywatelom polskim wydawany jest nowy dowód z warstwą elektroniczną (e-dowód).

Dowód osobisty wydawany od 7 listopada 2021 r. dla obywatela polskiego, który ukończył 12. rok życia zawiera odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.
Szczegółowe informacje na temat dowodu osobistego znajdują sie na stronie gov.pl

W przypadku utraty dokumentu lub jego uszkodzenia, warto to zgłosić. Dowód zostanie wówczas unieważniony.

Dodatkowo e-dowód można zawiesić na 14 dni, jeśli nie można go znaleźć. Jeśli zawieszenie nie zostanie cofnięte w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia zawieszenia, e-dowód zostanie unieważniony.

Więcej informacji nt. zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobostego znajduje się na stronie gov.pl.

 

Wniosek o dowód osobisty można złożyć przez Internet (potrzebny jest profil zaufany lub kwalifikowany certyfikat podpisu) lub osobiście w urzędzie. Jeśli wniosek jest składany przez Internet, należy uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu. W tym celu należy udać się do urzędu w terminie do 30 dni od złożenia wniosku online. Po tym terminie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

 

Dzieciom, które ukończyły 12 lat, wydawane są dowody z odciskami palców i wzorem podpisu.

Dziecko powinno być przy odbiorze dowodu osobistego. Dowód może odebrać samodzielnie dowolny rodzic (bez dziecka), jeśli:

  • dziecko nie ma 5 lat albo
  • dziecko ukończyło 5 lat, ale nie ukończyło 12 lat i było obecne przy składaniu wniosku w urzędzie.

 

Uwaga!

Wniosku o dowód osobisty nie można złożyć. Za granicą można ubiegać się o wydanie paszportu.

 

Więcej informacji o dowodzie osobistym znajduje się na stronie gov.pl.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
  • Teksty aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.