Powrót

Dowód osobisty

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-08-11

Dowód osobisty

W Polsce obowiązują obecnie wyłącznie plastikowe dowody osobiste. Jeżeli mamy książeczkowy dowód osobisty, po powrocie do Polski powinniśmy jak najszybciej wymienić go na dowód plastikowy.

Dowód osobisty to dokument:

  • stwierdzający tożsamość osoby,
  • poświadczający obywatelstwo polskie,
  • uprawniający do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Z kolei obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

 

Warto wiedzieć

Od 4 marca 2019 r. obywatelom polskim wydawany jest nowy dowód z warstwą elektroniczną (Edowód).
Szczegółowe informacje na temat dowodu osobistego: jak go uzyskać, sprawdzić czy został unieważniony lub jak zgłosić utratę, znajdują sie na stronie gov.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Teksty aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.