Powrót

Dowód osobisty

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-24

Dowód osobisty

W Polsce obowiązują obecnie wyłącznie plastikowe dowody osobiste. Jeżeli mamy książeczkowy dowód osobisty, po powrocie do Polski powinniśmy jak najszybciej wymienić go na dowód plastikowy.

Dowód osobisty to dokument:

  • stwierdzający tożsamość osoby,
  • poświadczający obywatelstwo polskie,
  • uprawniający do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Z kolei polski obywatel zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Warto wiedzieć

Od 4 marca 2019 r. obywatelom polskim wydawany jest nowy dowód z warstwą elektroniczną (e-dowód).

Dowód osobisty wydawany od 7 listopada 2021 r. dla obywatela polskiego, który ukończył 12. rok życia zawiera odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.
Szczegółowe informacje na temat dowodu osobistego znajdują sie na stronie gov.pl

W przypadku utraty dokumentu lub jego uszkodzenia, warto to zgłosić. Dowód zostanie wówczas unieważniony.

Dodatkowo e-dowód można zawiesić na 14 dni, jeśli nie można go znaleźć. Jeśli zawieszenie nie zostanie cofnięte w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia zawieszenia, e-dowód zostanie unieważniony.

Więcej informacji znajduje się na gov.pl.

Od 27 lipca 2021 r. złożenie wniosku o dowód osobisty przez internet nie jest możliwe z uwagi na konieczność złożenia odcisków palców w organie gminy.

Wydanie dowodu osobistego przez Internet dotyczy obecnie wyłącznie dzieci do 12. roku życia.

Jednocześnie dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne przy odbiorze dokumentu.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Teksty aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.