Powrót

Dotacje z powiatowych urzędów pracy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-16

Dotacje z powiatowych urzędów pracy

Dotacja z urzędu pracy, jaką można uzyskać na założenie własnej firmy, to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej,mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czas rozpatrzenia wniosku o dotację wynosi 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Przyznanie dotacji jest dokonywane na podstawie umowy.

Dotacja ma charakter jednorazowy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. W ten sposób można sfinansować np. zakup laptopa lub innego sprzętu biurowego niezbędnego do prowadzenia działalności, nie można natomiast opłacać składek ZUS, abonamentu telefonicznego itp. Te wydatki przedsiębiorca musi pokrywać z własnych przychodów.

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, w którym jest się zarejestrowanym.

 

We wniosku należy określić:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione, a także źródła ich finansowania,
 • specyfikę i harmonogram wydatków na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji
  (np. poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym – aval, gwarancję bankową, zastaw na prawach lub rzeczach, blokadę rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika),

oraz dołączyć do niego wymagane oświadczenia (m.in. o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację, niepodejmowaniu zatrudnienia przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, rezygnacji z możliwości zawieszenia działalności przez 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia).

Ważne

 • Od 21 stycznia 2021 r. zniesiono warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy, jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny od działalności zakończonej (Dz. U. poz. 1380);
 • Od 21 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1380), które daje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Okres zawieszenia działalności gospodarczej nie będzie się wliczał do wymaganego okresu 12 miesięcy prowadzenia działalności gpspodarczej.

Każdy urząd pracy ma własne regulacje dotyczące możliwości rozdysponowania środków, dlatego jeżeli planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej i jesteś zainteresowany złożeniem wniosku o dotację, skontaktuj się z powiatowym urzędem pracy właściwym dla twojego adresu zamieszkania i zapoznaj się z regulaminem dotyczącym przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności  gospodarczej.

Przygotowany wniosek o dotację powinien być:

 • spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie wnioskodawca,
 • mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku, na którym będzie działał, oraz swoich możliwości i ograniczeń wynikających z realiów tego rynku).

Sposób wypełnienia wniosku powinien przekonać komisję, że przyznając środki, dobrze wyda publiczne pieniądze.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.