Powrót

Dotacje z powiatowych urzędów pracy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-16

Dotacje z powiatowych urzędów pracy

Dotacja z urzędu pracy, jaką można uzyskać na założenie własnej firmy, to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej,mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czas rozpatrzenia wniosku o dotację wynosi 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Przyznanie dotacji jest dokonywane na podstawie umowy.

Dotacja ma charakter jednorazowy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. W ten sposób można sfinansować np. zakup laptopa lub innego sprzętu biurowego niezbędnego do prowadzenia działalności, nie można natomiast opłacać składek ZUS, abonamentu telefonicznego itp. Te wydatki przedsiębiorca musi pokrywać z własnych przychodów.

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, w którym jest się zarejestrowanym.

 

We wniosku należy określić:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione, a także źródła ich finansowania,
 • specyfikę i harmonogram wydatków na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji
  (np. poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym – aval, gwarancję bankową, zastaw na prawach lub rzeczach, blokadę rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika),

oraz dołączyć do niego wymagane oświadczenia (m.in. o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację, niepodejmowaniu zatrudnienia przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, rezygnacji z możliwości zawieszenia działalności przez 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia).

Każdy urząd pracy ma własne regulacje dotyczące możliwości rozdysponowania środków, dlatego jeżeli planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej i jesteś zainteresowany złożeniem wniosku o dotację, skontaktuj się z powiatowym urzędem pracy właściwym dla twojego adresu zamieszkania i zapoznaj się z regulaminem dotyczącym przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności  gospodarczej.

Przygotowany wniosek o dotację powinien być:

 • spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie wnioskodawca,
 • mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku, na którym będzie działał, oraz swoich możliwości i ograniczeń wynikających z realiów tego rynku).

Sposób wypełnienia wniosku powinien przekonać komisję, że przyznając środki, dobrze wyda publiczne pieniądze.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.