Powrót

Dopuszczenie do ruchu pojazdu z zagranicy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-13

W Polsce można jeździć samochodem z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach celnych, podatkowych oraz w prawie o ruchu drogowym.

Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, po dokonaniu zwolnienia pojazdu przez organ Służby Celnej do procedury dopuszczenia do obrotu, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni (zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia ( zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

W związku z utrzymującym się zagrożeniem COVID-19 od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 powyższy termin został wydłużony z 30 do 60 dni (Dz. U. z 2021 r. poz. 1192).

 

Dokumenty, które powinien mieć przy sobie kierowca:

  • dowód rejestracyjny,
  • w przypadku gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu zarejestrowanego za granicą nie wynika prawo do użytkowania pojazdu przez kierującego, kierowca obowiązany jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo,
  • dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu (dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodoweg, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest oprócz dowodu rejestracyjnego także pozwolenie czasowe – zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym),
  • dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia.

Dodatkowe dokumenty muszą mieć przy sobie kierowcy wykonujący usługę przewozu.

Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w stosowne tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, a kierujący posiada dokument stwierdzający dokonanie rejestracji. Jeżeli kierujący nie jest właścicielem pojazdu, powinien mieć także odpowiedni dokument potwierdzający prawo do jego użytkowania.

Samochód powinien być oznaczony znakiem określającym państwo, w którym jest zarejestrowany. Ostatni wymóg uznaje się za spełniony również wtedy, kiedy znak ten jest umieszczony na tablicy rejestracyjnej.

Dopuszczenie do ruchu pojazdu z zagranicy

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2022, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/9 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 1992.302.1 z późn. zm.).

 

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/

 

Aktualizacja: Ministerstwo Infrastruktury


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.