Powrót

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-19

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Osoby nieobjęte w Polsce (ani w innym kraju UE/EFTA lub w Wielkiej Brytanii) obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego mogą ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie. Warunkiem dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest udokumentowane posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Może być również wymagane wniesienie dodatkowej opłaty, jeżeli osoba ubiegająca się o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym miała przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym w Polsce (do okresu objęcia ubezpieczeniem zalicza się okresy ubezpieczenia przebyte w innym kraju UE/EFTA lub w Wielkiej Brytanii) lub do tej pory nie była ubezpieczona. Wysokość opłaty zależy od tego, jak długo trwała przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym.

Umowę dobrowolnego ubezpieczenia zawiera się w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce. Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane na koszt NFZ po zawarciu umowy dobrowolnego ubezpieczenia, zgłoszeniu w ZUS oraz opłaceniu składki na zasadach określonych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Warto wiedzieć

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia należy wypełnić formularz ZUS ZZA. Wraz ze swoim zgłoszeniem osoba dobrowolnie ubezpieczona powinna zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny na formularzu ZUS ZCNA.

Osoba zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest zobowiązana do opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Deklaracja rozliczeniowa powinna być składana za każdy miesiąc kalendarzowy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, nawet gdy nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Na stronie NFZ można sprawdzić:

  • aktualną wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
  • wymagane dokumenty,
  • dane kontaktowe do oddziałów wojewódzkich NFZ
  • oraz pobrać wzór umowy.

Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zostaje rozwiązana:

  • na pisemny wniosek ubezpieczonego złożony w NFZ.

Umowa wygasa:

  • w przypadku objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (ubezpieczeniem obowiązkowym lub jako członek rodziny) - wówczas należy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy w oddziale NFZ,
  • z chwilą przeniesienia miejsca zamieszkania Ubezpieczającego się poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Po rozwiązaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ należy ją wyrejestrować we właściwym oddziale ZUS.

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.)

Aktualizacja: Ministerstwo Zdrowia


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.