Finanse osobiste Finanse osobiste

Powrót

Czy wracając do kraju muszę zamknąć zagraniczne konto bankowe?

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2021 r. (Ministerstwo Finansów)

Zagraniczne konto bankowe nie zawsze należy zamykać po powrocie do Polski.  Po powrocie do kraju można bez ograniczeń utrzymywać konta bankowe otwarte: w krajach Unii Europejskiej; oraz w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Osoba, która posiada konto bankowe w kraju poza UE, EOG lub OECD nie ma prawa  zachować  go dłużej niż 2 miesiące od daty zakończenia pobytu za granicą, chyba że uzyska od prezesa NBP indywidualne zezwolenie dewizowe na dalsze jego utrzymanie.

Wymóg zezwolenia nie dotyczy osób, które:

  • osiedliły się za granicą i zmieniły przez to swój status dewizowy z rezydenta na nierezydenta;
  • albo otworzyły za granicą rachunek bankowy będąc nierezydentem i utrzymują go po przesiedleniu się do Polski i zmianie statusu dewizowego na rezydenta.

Posiadanie rachunków bankowych za granicą może dodatkowo wiązać się z obowiązkiem przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP) kwartalnych sprawozdań o stanie konta, obejmujących także inne aktywa oraz zobowiązania zagraniczne (nieruchomości za granicą, udziały w zagranicznych spółkach, zaciągnięte za granicą kredyty i pożyczki, zagraniczne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania).

Obowiązek przekazywania NBP kwartalnych sprawozdań dotyczy tylko tych osób:

  • u których suma aktywów i zobowiązań zagranicznych przekroczy na koniec roku kwotę 7 mln zł;
  • które nie przekraczając na koniec roku progu 7 mln zł,
  • przekroczą go w roku następnym na koniec danego kwartału.

Osoby te zobowiązane są przekazywać NBP kwartalne sprawozdania za ten i każdy następny kwartał tego roku.

Kwartalne sprawozdania o posiadanych aktywach i zobowiązaniach zagranicznych, w tym środkach pieniężnych w zagranicznych bankach, powinny być przekazywane NBP w terminie do 26 dni po zakończeniu kwartału. Pierwsze takie sprawozdanie powinno być przekazane NBP za trzeci kwartał 2017 r. do 26 października 2017 r., jeżeli na koniec  tego kwartału suma aktywów oraz zobowiązań zagranicznych przekroczyła wartość 7 mln zł. Przepisy te dotyczą kont otwartych po 18 sierpnia 2017 r.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017  r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu  danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1548), które weszło w życie z dniem 19 sierpnia 2017 roku.

Czy wracając do kraju muszę zamknąć zagraniczne konto bankowe?


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.