Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Powrót

Czy prawo jazdy wydane w Australii jest ważne na terenie Polski?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (akt. 18.10.2021 r.)

Czy prawo jazdy wydane w Australii jest ważne na terenie Polski?

 

Zgodnie z przepisami ustawy z  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) australijskie prawo jazdy, jeśli nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu 8 listopada 1968 r., nie uprawnia do kierowania pojazdem silnikowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba posiadająca australijskie prawo jazdy, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu australijskiego ważnego prawa jazdy.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

a) państwo członkowskie Unii Europejskiej  - w okresie ważności prawa jazdy,

b) państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) oraz państwo trzecie, którego wzór prawa jazdy jest zgodny ze wzorem określonym w Konwencji - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.

W przypadku ubiegania się o wydanie prawa jazdy wydanego przez państwo nie będące stroną Konwencji o ruchu drogowym i które nie jest zgodne  ze wzorem określonym w Konwencji  (takim właśnie państwem Australia) - warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego (należy wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę) oraz potwierdzenie danych zawartych w dokumencie prawa jazdy przez organ, który wydał dokument zgłoszony do wymiany.

Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego zostanie wydane polskie krajowe prawo jazdy, zostanie zatrzymane przez organ i niezwłocznie przesłane do państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy.

W przypadku, gdy australijskie prawo jazdy zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, będzie ono uwzględnione w polskim prawie jazdy. Po potwierdzeniu przez organ australijski ważności prawa jazdy, będzie można go wymienić. W przeciwnym razie, aby uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trzeba będzie przejść odpowiednie dla danej kategorii prawa jazdy szkolenie i zdać część teoretyczną i praktyczną egzaminu państwowego.

Wymagane dokumenty oraz procedura wymiany zagranicznego prawa jazdy opisana jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania uprawnień stwierdzających do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r, poz. 231 z późn. zm.). Do wniosku o wymianę należy m.in. dołączyć kserokopię australijskiego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Może Pan także przed wyjazdem z Australii postarać się o wydanie do krajowego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, które będzie uprawniało Pana do posługiwania się australijskim prawem jazdy na terytorium Polski przez okres 6 miesięcy.

Więcej na temat wymiany zagranicznego prawa jazdy w Powrotniku w artykule "Prawo jazdy".


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.