Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Powrót

Czy mogę skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS, jeśli prowadziłem firmę za granicą?

Jeśli prowadziłem działalność gospodarczą w Niemczech i zamierzam założyć działalność w Polsce, czy nadal mogę korzystać z preferencyjnych składek ZUS?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-11 (akt. 19.10.2021 r.)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), osoby które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przepis ten nie ma zastosowania do osób, które:

  1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Uprawnienie do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wyżej wskazanej podstawy wymiaru przysługuje przez okres 24 miesięcy kalendarzowych liczonych od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Jednocześnie przy ustalaniu czy osoba, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej spełnia podane wyżej warunki brana jest pod uwagę działalność prowadzona w Polsce albo działalność prowadzona za granicą ale w stosunku do której stosowane było ustawodawstwo polskie.

Tym samym, osoba która prowadziła działalność gospodarczą za granicą i tam podlegała ubezpieczeniom społecznym, może z tytułu aktualnie rozpoczynanej w Polsce działalności gospodarczej opłacać składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, jeśli spełnia pozostałe warunki określone w art. 18a ustawy.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.