Powrót

Co oferują urzędy pracy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-12-30

Powiatowe urzędy pracy (PUP) funkcjonują w każdym powiecie. Są one zobowiązane do udzielania pomocy osobom zarejestrowanym jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

Jako osoba bezrobotna masz prawo do:

  • rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie pracy po przedstawieniu niezbędnych dokumentów;
  • korzystania nieodpłatnie z usług rynku pracy, takich jak: pośrednictwo pracy na terenie kraju i za granicą, poradnictwo zawodowe oraz udział w zajęciach klubu pracy i innych warsztatach aktywizacyjnych, organizowanych w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy;
  • przesunięcia terminu wizyty maksymalnie o 10 dni kalendarzowych w ciągu roku, w ramach tzw. braku gotowości;
  • ubiegania się o udział w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy, jak również korzystania z innych form i instrumentów wsparcia, takich jak: staż, bony, przygotowanie zawodowe dorosłych, jednorazowe środki lub pożyczka na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne, grant na teleprcę, pożyczka szkoleniowa, finansowanie kosztów egzaminów i licencji, świadczenie aktywizacyjne,
  • ubiegania się o korzystanie z robót publicznych, prac interwencyjnych,
  • ubiegania się o inne finansowe formy wsparcia, takie jak: stypendium na kontynuowanie nauki, dofinansowanie do studiów podyplomowych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, dodatek aktywizacyjny, jeżeli spełnisz określone warunki;
  • ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby niezarejestrowane mogą natomiast korzystać z ogólnodostępnych zasobów informacji posiadanych przez te urzędy. Do zasobów tych zaliczane są m.in.:

Warto wiedzieć

Osoby powracające z zagranicy mogą także – bez rejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – korzystać z porad zawodowych czy zajęć aktywizacyjnych oferowanych przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, działające w ramach wojewódzkich urzędów pracy (WUP-ów).

Adresy, telefony oraz informacje o stronach internetowych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy dostępne są na stronie internetowe psz.praca.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy