Powrót

Zgoda sądu na ślub z cudzoziemcem

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-03

Cudzoziemiec, który zamierza wziąć ślub cywilny z obywatelem RP w Polsce musi przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone przepisami dokumenty. Poza zapewnieniem oraz odpisami zagranicznych aktów stanu cywilnego, zobowiązany jest złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem kraju pochodzenia może zawrzeć małżeństwo. W sytuacji kiedy kraj, z którego pochodzi nie wydaje takiego zaświadczenia, wymagane jest uzyskanie z sądu zwolnienia z obowiązku przedłożenia dokumentu niezbędnego do zawarcia małżeństwa w Polsce zgodnie z prawem ojczystym.

 

Po dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo za granicą należy zwrócić się do właściwej w sprawach stanu cywilnego instytucji w kraju pochodzenia lub placówki dyplomatycznej znajdującej się na terenie Polski.

W sytuacji jednak, kiedy dany kraj (np. Indie, Grecja czy Ukraina) nie wydaje takiego dokumentu, a obywatel tego państwa chciałby zawrzeć małżeństwo z obywatelem RP przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, musi w jego miejsce uzyskać prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca z obowiązku przedłożenia dokumentu niezbędnego do zawarcia małżeństwa w Polsce zgodnie z prawem ojczystym.

 

Który sąd rozpatruje tego rodzaju sprawy?

Sądem właściwym w sprawie uzyskania zwolnienia jest sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce, a w przypadku braku miejsca zamieszkania ‒ sąd właściwy dla miejsca pobytu cudzoziemca.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wymagane jest, aby cudzoziemiec złożył:

  • Oryginał odpisu aktu urodzenia z tłumaczeniem na język polski;
  • Kopię paszportu z danymi osobowymi;
  • Dokument potwierdzający stan cywilny;
  • Zaświadczenie konsulatu o niewydawaniu zaświadczeń;
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty;
  • Dokumenty, na które wnioskodawca powołuje się we wniosku o uzyskanie zwolnienia.

 

Jaki jest okres oczekiwania na wydanie postanowienia?

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, sąd sprawdza dokumentację pod względem formalnym. Jeżeli nie zawiera braków, wyznacza termin rozprawy. Cała procedura trwa kilka miesięcy.

Na długość rozpatrywania takich wniosków wpływ mają okoliczności wynikające z danej sprawy, m.in. prawa kraju, z którego pochodzi cudzoziemiec.

Warto więc uwzględnić ten okres planując ceremonię zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce.

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.