Powrót

Zgoda na paszport on-line

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-11

Do wyrobienia paszportu dla dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców. Można ją wyrazić m.in. poprzez e-usługę „Wyraź zgodę na wydanie paszportu”. Jak to zrobić? Jak inaczej można wyrazić taką zgodę? Odpowiadamy.

W ustawie o dokumentach paszportowych czytamy, że na wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18. roku życia, jest wymagana zgoda matki i ojca tej osoby. Zgoda taka nie jest wymagana od matki lub ojca, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego (art. 43).

W określonych okolicznościach zgodę na wydanie paszportu dla dziecka wyraża opiekun prawny lub kurator, lub zastępuje ją orzeczenie sądu rodzinnego.

 

Zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych zgodę na wydanie paszportu wyraża się:

  • osobiście w oddziale paszportowym, w obecności urzędnika/konsula sporządzającego wniosek, po przedłożeniu do wglądu ważnych dowodów osobistych lub ważnych paszportów,
  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył organ paszportowy lub notariusz,
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Zgodna wyrażona on-line

 

Aby wyrazić zgodę on-line, czyli na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, należy wejść na stronę „Wyraź zgodę na wydanie paszportu”.

 

Wcześniej należy przygotować:

  • dane do logowania do profilu zaufanego. Można też użyć e-dowodu, jeśli jest w nim certyfikat podpisu osobistego;
  • jeśli zgodę wyraża kurator lub drugi opiekun prawny – dokument, który potwierdza uprawnienie, np. orzeczenie sądu lub dokument, który potwierdza bycie opiekunem prawnym;
  • jeśli władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie paszportu – dokument określający zakres władzy rodzicielskiej;
  • jeśli to konieczne – orzeczenie sądu rodzinnego.

 

Procedura udzielenia zgody on-line jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę „Wyraź zgodę na wydanie paszportu”  i kliknąć przycisk z napisem „Wyraź zgodę”. System przekierowuje użytkownika na stronę login.gov.pl, gdzie wybiera się sposób logowania. Po zalogowaniu i wypełnieniu formularza użytkownik trafia do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl. Formularz można podpisać za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli dane w formularzu się zgadzają, można podpisać dokument. Potwierdzenie wysłania formularza użytkownik otrzyma na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.

 

Status wyrażonej zgody można sprawdzić w usłudze „Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dokumentów Paszportowych”.

 

Ważne! Nie trzeba mieć zgody drugiego rodzica w momencie składania wniosku. Drugi rodzic może wyrazić ją później – już po złożeniu wniosku. Jednak do czasu aż drugi rodzic nie wyrazi zgody na paszport dla dziecka, urząd nie zrealizuje wniosku. Bez zgody drugiego rodzica nie uzyska się paszportu dla dziecka.

 

Zgoda poświadczona przez organ paszportowy lub notariusza

 

Podobnie jak w przypadku składania wniosku osobiście przez oboje rodziców w organie paszportowym w Polsce, w urzędzie konsularnym, zgoda na wydanie dziecku dokumentu paszportowego wyrażana jest przed urzędnikiem.

Można ją jednak wyrazić także w inny sposób. Na przykład: potwierdzając zgodę u notariusza. Kancelarie notarialne mają najczęściej wzór takiej zgody. Należy wypełnić jedynie dane osobowe, uregulować opłatę notarialną i oryginał z notarialnym poświadczeniem podpisu dostarczyć do organu paszportowego – osobiście, pocztą.

Urzędy konsularne (np. w Niemczech, w Wielkiej Brytanii) umożliwiają przesłanie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) danego urzędu konsularnego zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecku, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodę można również zarejestrować osobiście w dowolnym organie paszportowym (urzędzie wojewódzkim w Polsce / urzędzie konsularnym za granicą).

 

Wojciech Napora (Powroty.gov.pl)