Powrót

Zawarcie małżeństwa i zmiana nazwiska. Czy należy wymienić dokumenty?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-22

Zawarcie małżeństwa to wyjątkowy moment w życiu, który oprócz romantycznych aspektów, niesie za sobą dopełnienie wielu formalności. Jednym z ważnych kroków po ślubie jest aktualizacja dokumentów, aby odzwierciedlały one aktualny stan cywilny. W niniejszym artykule omówimy, które dokumenty warto lub trzeba wymienić po zawarciu małżeństwa.

Bez względu na to, czy zawarliśmy ślub w urzędzie stanu cywilnego, czy tzw. ślub wyznaniowy (kościelny/konkordatowy), po ceremonii zawarcia małżeństwa otrzymujemy akt małżeństwa z aktualnymi danymi osobowymi.

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządza akt małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym, podobnie jak w przypadku ślubu udzielanego przez duchownego - akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

 

W celu uzyskania polskiego aktu małżeństwa w przypadku osób, które zawarły małżeństwo za granicą, w instytucji będącej jej polskim odpowiednikiem, uzyskanie polskiego aktu małżeństwa musi być poprzedzone transkrypcją (rejestracją) zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru aktów stanu cywilnego. Transkrypcja skutkuje wydaniem polskiego aktu małżeństwa.

 

Dowód osobisty i paszport

Po otrzymaniu aktu małżeństwa należy wymienić dowód osobisty oraz paszport jeżeli go posiadamy. Dlaczego? Zgodnie z przepisami dokumenty te tracą ważność z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym lub paszporcie; w przypadku małżeństwa będzie to 120 dni od daty sporządzenia polskiego aktu małżeństwa.

 

Prawo jazdy

Podobnie jak w przypadku dokumentów tożsamości warto też wymienić prawo jazdy. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie 30 dni może grozić co najmniej karą grzywny.

 

Konto bankowe, kredyty

Zmiana nazwiska powinna być zgłoszona w bankach prowadzących osobiste lub wspólne konta. Nowy numer dokumentu tożsamości może być wymagany do zaktualizowania danych osobowych w podpisanych umowach dotyczących prowadzonych rachunków, kart płatniczych czy umów kredytowych.

 

Ubezpieczenia i polisy

Jeżeli posiadamy polisy zdrowotne czy ubezpieczenia na życie i zmieniliśmy nazwisko wskutek zawarcia małżeństwa, warto o tym poinformować właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku ubezpieczeń OC pojazdu, ubezpieczyciele proszą, aby każdorazowo powiadamiać ich nie tylko o zmianie imienia czy nazwiska, ale również adresu do korespondencji (numeru telefonu, adresu e-mail), adresu zamieszkania lub zameldowania czy też danych dotyczących posiadanego prawa jazdy.

Dotyczy to również współwłaścicieli pojazdu.

 

Pracodawca

W przypadku miejsca pracy, zmiana nazwiska może spowodować konieczność zaktualizowania umowy oraz danych w dokumentach pracowniczych, a także zmian w dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi czy podatkami.

Prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy zobowiązani są do poinformowania urzędu skarbowego i ZUS bądź wprowadzenia zmian w CEIDG w zależności od tego, czy są płatnikami VAT, czy nie.

 

Wynajem mieszkania

W przypadku wynajmu mieszkania, sama zmiana nazwiska lokatora nie powoduje, że koniecznym staje się podpisanie nowej umowy. Dobrze jednak jest zaktualizować dane jeżeli właściciel wynajmowanej nieruchomości wystawia nam rachunki.

 

Powyższe nie musi wyczerpywać wszystkich spraw związanych z wymianą dokumentów. Każdy kto po zawarciu małżeństwa zmienia nazwisko powinien przeanalizować je w odniesieniu do swojej indywidualnej sytuacji.

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)