Powrót

Zakończenie pracy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-24

Zakończenie pracy 

Kończąc pracę u austriackiego pracodawcy, powinniśmy upewnić się, że mamy umowę o pracę w formie pisemnej lub kartę pracy. Te dokumenty potwierdzą naszą pracę za granicą, umożliwią np. odzyskanie podatku lub będą materiałem dowodowym w przypadku sporu z pracodawcą.

Z chwilą podjęcia pracy u danego pracodawcy w Austrii powinniśmy otrzymać umowę o pracę w formie pisemnej. Jeśli jej nie otrzymaliśmy, mamy prawo domagać się od pracodawcy pisemnego określenia naszych najważniejszych uprawnień i obowiązków, wynikających z umowy o pracę, tzw. karty pracy (Dienstzettel).

Karta pracy jest wydawana bezpłatnie i potwierdza zatrudnienie pracownika u danego pracodawcy. Jeżeli stosunek pracy nie trwał dłużej niż miesiąc, pracodawca nie ma obowiązku wystawienia nam karty pracy.

Warto wiedzieć
Poświadczenie zatrudnienia musi zawierać następujące informacje:

• nazwę i adres pracodawcy,
• imię, nazwisko i adres pracownika,
• datę rozpoczęcia stosunku pracy, a w przypadku umów zawartych na czas określony – datę zakończenia stosunku pracy,
• okres wypowiedzenia lub termin wypowiedzenia, miejsce świadczenia pracy,
• nasze zaszeregowanie w ogólnej strukturze pracodawcy,
• określenie rodzaju pracy wynikającego z umowy o pracę, jaką będziemy wykonywać u danego pracodawcy,
• wysokość wynagrodzenia i termin płatności wynagrodzenia
za pracę,
• roczny wymiar urlopu wypoczynkowego,
• uzgodniony dzienny i tygodniowy wymiar czasu pracy.

W naszym interesie leży jednak domaganie się od pracodawcy pisemnej umowy o pracę. Daje ona pełniejszą ochronę prawną i jest lepszym materiałem dowodowym w razie ewentualnego sporu z pracodawcą.

Wypowiedzenie umowy o pracę służy zakończeniu stosunku pracy i nie musi być uzasadnione. Zarówno pracodawca, jak i pracownik może rozwiązać umowę o pracę pod warunkiem zachowania terminu wypowiedzenia.

Istnieje także możliwość rozwiązania umowy o pracę za obopólnym porozumieniem stron. W takiej sytuacji strony same określają, kiedy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy.

W przypadku pracy na akord (np. przy zbiorach) umowę możemy jednostronnie wypowiedzieć z jednodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku pozostałych pracowników sezonowych, czyli pracujących dłużej niż sześć tygodni, termin wypowiedzenia umowy wynosi miesiąc.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Konsularny Ambasada RP w Wiedniu


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.