Powrót

Wnioskowanie o dowód osobisty

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-12-29

Dowód osobisty, podobnie jak paszport, potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby w nim wskazanej. Pozwala również podróżować między innymi do krajów strefy Schengen oraz tych, które akceptują dowód osobisty jako dokument podróży.

Każdy pełnoletni obywatel polski zamieszkujący na terytorium RP musi posiadać dowód osobisty. Wobec osób na stałe zamieszkujących za granicą nie ma takiego obowiązku. Mogą oni posługiwać się i legitymować paszportem lub dowodem osobistym.

Od 4 marca 2019 roku wydawany jest E-dowód.

 

Zmiany od 7 listopada 2021 r.

Dowody wydawane po 7 listopada 2021 r. zawierają odciski palców, podpis posiadacza dowodu osobistego oraz dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument.

 

Odciski palców

Konieczność złożenia odcisków palców dotyczy wszystkich osób powyżej 12. roku życia. Oznacza to, że wszyscy wnioskujący o dowód osobisty powyżej wspomnianego wieku, mają obowiązek osobistej wizyty w urzędzie w celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu.

Odciski palców nie są pobierane od:

  • dzieci poniżej 12. roku życia,
  • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Jeżeli pobranie odcisków palców jest chwilowo niemożliwe (względy medyczne), wówczas wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców. Zachowuje on ważność przez 12 miesięcy.

 

Podpis posiadacza dokumentu

Podpis w dokumencie  umieszczany jest w przypadku każdej osoby, która ukończyła 12 lat. Dokumenty osób, które podpisu złożyć nie mogą, nie będą go zawierały.

 

Ważność dowodu osobistego

Dowody osobiste wydawane od 7 listopada 2021 r. zachowują ważność przez:

  • 10 lat – w przypadku osób od 12. roku życia,
  • 5 lat – w przypadku osób do 12. roku życia,
  • 12 miesięcy – w przypadku osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

 

Złożenie wniosku o dowód osobisty

Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania. Wymiana dowodu osobistego jest usługą bezpłatną.

Wniosek o dowód osobisty nie może być złożony przez pełnomocnika i nie ma żadnych wyjątków od tej zasady.

Wniosek o dowód osobisty można złożyć przez Internet (potrzebny jest wówczas profil zaufany lub kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego) lub osobiście w urzędzie. Jeśli wniosek jest składany przez Internet, należy uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu. W tym celu należy udać się do urzędu w terminie do 30 dni od złożenia wniosku online. Po tym terminie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

 

Warto wiedzieć

Ubiegajac się elektonicznie o dowód osobisty, w sytuacji kiedy dziecko nie ukończyło 12. roku życia ale nie posiada numeru pesel, możliwe jest wyłącznie przez wysłanie pisma ogólnego.

 

Odbiór nowego dokumentu

Jeżeli posiadany dowód osobisty stracił ważność albo został utracony lub uszkodzony, a posiadacz ma ważny paszport, urzędnik poprosi o jego okazanie (informacja ta dostępna jest w rejestrze PESEL). Bez niego nie będzie możliwe procedowanie wniosku.

Jeżeli osoba nie jest w posiadaniu ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, należy zabrać ze sobą dotychczasowy dowód osobisty, który utracił ważność, a w przypadku jego braku inny dokument ze zdjęciem.

Obecne przy odbiorze dowodu osobistego musi być także dziecko, które w momencie odbioru dokumentu ma ukończone 5 lat i nie było obecne przy składaniu wniosku. Dotyczy to sytuacji, w której wniosek o wydanie dowodu osobistego składany był drogą elektroniczną lub gdy dziecko w momencie składania wniosku nie ukończyło jeszcze 5. lat.

Obecność dziecka, które ukończyło 5 lat jest również konieczna w przypadku składania wniosku o wydanie dokumentu w urzędzie.

 

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.