Powrót

Waloryzacja rent i emerytur wypłacanych przez ZUS

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-04

1 marca 2024 r. nastąpiła waloryzacja emerytur, rent oraz dodatków wypłacanych przez ZUS. Co ważne, podwyżka nastąpiła automatycznie, bez konieczności wnioskowania o nią. W 2024 r. świadczenia wzrosną o 12,12%.

Waloryzacja, czyli zwiększenie wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie, jest przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych każdego roku. Na czym polega ten proces, tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Proces polega na  pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wysokość wskaźnika waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Jak wynika z komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r., w 2024 roku wysokość wskaźnika to 112,12%.

Jest to wskaźnik nieco niższy, w porównaniu do marca 2023 r., w którym wyniósł on 114,8%. Jednak bieżąca i zeszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych na tle lat ubiegłych była ponadprzeciętnie wysoka. W 2022 r. świadczenia urosły o 7%, w 2021 r. o 4,24 %, a w marcu 2020 r. - 3,56%.

 

O ile wzrosną poszczególne świadczenia?

Po waloryzacji:

  • kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł brutto do 1780,96 zł brutto;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024 r. wyniesie 1335,72 zł brutto;
  • do 1780,96 zł brutto podniesiona zostanie renta socjalna;
  • do 2419,33 zł wzrośnie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU);
  • wzrośnie świadczenie honorowe dla stulatków, którzy ten wiek ukończą po 29 lutego br. Od 1 marca wynosić ono będzie 6 246,13 zł.

 

Waloryzacja dodatków

Nie tylko świadczenia długoterminowe (emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne) podlegają waloryzacji. ZUS podwyższa również dodatki, inne świadczenia i zasiłki, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2024 roku.

Po podwyżce dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek za tajne nauczanie z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.

 

Bez dodatkowych formalności

Ważna informacja dla świadczeniobiorców. Waloryzacja odbywa się automatycznie. Nie trzeba składać żadnych wniosków, a każdy emeryt i rencista, który miał prawo do wypłaty świadczenia na 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

Decyzje będą wysyłane od kwietnia, tak więc warto uzbroić się w cierpliwość i poczekać na dokument. Dodatkowo ZUS wyśle również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki.

Wszyscy ci, którzy mają dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS, mogą wcześniej – jeszcze przed otrzymaniem decyzji – sprawdzić informację o wysokości waloryzacji.

 

Co w decyzji?

Sebastian Szczurek wyjaśnia, jak należy rozumieć zapisy zawarte w decyzji wysyłanej przez ZUS i na co zwrócić uwagę czytając pismo.

W decyzji o wysokości emerytury po waloryzacji podana jest wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego danego roku, a następnie wskaźnik waloryzacyjny i emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Jeśli emeryt-rencista pobiera dodatek pielęgnacyjny, jest także informacja o wysokości tego dodatku. Wiele osób zgłasza się do ZUS twierdząc, że dodatek nie jest im wypłacany. Nieporozumienie wynika z tego, że świadczeniobiorcy porównują wypłacaną kwotę z podanymi w decyzji waloryzacyjnej kwotami brutto. Podczas gdy od emerytury i renty odliczana jest zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wszystkie te informacje świadczeniobiorcy znajdą w decyzji waloryzacyjnej. Warto ją uważnie przeanalizować.

 

 

Wojciech Napora (Powroty.gov.pl)

 

 

Źródło:

ZUS Oddział w Opolu.