Zdrowie Zdrowie

Powrót

W jakim celu wystawiany jest dokument prznośny S2 (dawny formularz E 112)?

Ze względu na zbliżający się poród, uzyskałam w Wielkiej Brytanii dokument przenośny S2 (dawny formularz E 112). Problem w tym, że pracownicy oddziału NFZ w moim rodzinnym mieście nie potrafią mi udzielić informacji co dalej. Datę porodu mam wyznaczoną na za 2 tygodnie, a w szpitalu nikt nie wie, komu powinnam przedstawić ten formularz.

Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązany jest do stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które są przepisami nadrzędnymi nad przepisami prawa krajowego.
Zgodnie z powyższymi przepisami osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej  są uprawnione do korzystania z rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, na takich samych zasadach, co ubezpieczeni w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w danym państwie członkowskim.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń planowanych jest dokument S2 (dawny E112).
Jest to dokument potwierdzający prawo do planowanego leczenia (np. porodu) w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym jest Pani ubezpieczona. Dokument ten jest zobowiązaniem, że strona go wystawiająca poniesie koszty leczenia. Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie formularza S2 do pokrycia polskiemu szpitalowi kosztów leczenia będzie zobowiązany w Polsce Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który następnie obciąży stronę brytyjską kosztami Pani leczenia.  Po przyjeździe do Polski dokument należy zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Po jego zarejestrowaniu otrzyma Pani poświadczenie dające prawo do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce.

W przypadku, gdy pobyt osoby na terytorium RP ma charakter czasowy i związany jest on z uzyskaniem leczenia planowanego, osoba uprawniona powinna legitymować się formularzem dokumentem S2, który stanowi zgodę państwa właściwego, czyli państwa w którym osoba jest ubezpieczona, na uzyskanie określonego leczenia w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe.
Zakres świadczeń ustalany jest indywidualnie i ograniczony jest do świadczeń, które zostały wskazane na dokumencie wystawionym przez państwo właściwe, czyli państwo w którym osoba jest ubezpieczona.

W Pani przypadku proszę, poinformować szpital, że dokument przenośny S2 (dawny formularz E112) jest zobowiązaniem, że strona wystawiająca dokument poniesie koszty leczenia. Zgodnie z przepisami o koordynacji, w Polsce to Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązany będzie do pokrycia szpitalowi kosztów porodu i następnie NFZ obciąży stronę brytyjską kosztami leczenia.

Więcej informacji o dokumencie przenośnym S2 (formularzu E 112) znajdzie Pani na stronie NFZ:
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/informacje-dla-swiadczeniodawcow/dokumenty-uprawniajace

Z tego względu zachęcam do wizyty w szpitalu w celu poinformowania personelu, że posiada Pani zgodę instytucji brytyjskiej na pokrycie kosztów leczenia w Polsce. W przypadku trudności w szpitalu prosiłbym, by szpital skontaktował się z Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia lub by Pani poprosiła Oddział NFZ  o poinformowanie szpitala o przysługujących Pani prawach w zakresie korzystania ze świadczeń w Polsce.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.