Powrót

W jakich sytuacjach można zostać uznanym za obywatela polskiego?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-04-11

Uznanie za obywatela polskiego jest najprostszym sposobem nabycia obywatelstwa polskiego. Jeśli jesteś cudzoziemcem i nie masz polskich korzeni, wystarczy że udokumentujesz swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez odpowiedni czas. Jednak pobyt ten powinien być na podstawie określonych zezwoleń.

Uznanie za obywatela polskiego jest standardowym trybem uzyskania obywatelstwa polskiego. Warunki, jakie należy spełnić, określa ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2012 poz. 161).

Uznanie za obywatela polskiego następuje decyzją Wojewody.

W tym celu powinieneś złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego do właściwego urzędu wojewódzkiego. Jeśli jesteś osobą małoletnią – wniosek składa przedstawiciel ustawowy.

 

Ważne

Ważność twojego paszportu lub dokumentu podróży oraz karty pobytu nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili składania wniosku.

 

Jeśli więc jesteś cudzoziemcem, nie masz polskiej rodziny, powinieneś spełnić jeden z warunków długoletniego legalnego pobytu w Polsce. Możesz również otrzymać obywatelstwo, jeśli jesteś małżonkiem obywatela polskiego. Szczegółowe warunki zostały opisane poniżej.

 

Warunek 1

Przybywasz w Polsce co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu.

Warunek 2

Przebywasz w Polsce co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu i jesteś od co najmniej 3 lat małżonkiem obywatela Polskiego lub nie posiadasz żadnego obywatelstwa.

Warunek 3

Przebywasz w Polsce co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskałeś w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunek 4

Jesteś małoletni oraz przebywasz w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu oraz przynajmniej jedno z twoich rodziców jest Polakiem.

Warunek 5

Jesteś małoletnim cudzoziemcem przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu oraz co najmniej jednemu z twoich rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie.

Warunek 6

Przebywasz w Polsce co najmniej od 10 lat i posiadasz zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu i posiadasz w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Warunek 7

Przebywasz w Polsce co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskałeś w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

 

Dodatkowe informacje

W związku z długoletnim pobytem w Polsce musisz również wykazać, że zintegrowałeś się ze społeczeństwem polskim, znasz język polski, respektujesz polski porządek prawny i nie stanowisz zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa.

 

W celu udokumentowania znajomości języka polskiego niezbędne jest urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski), świadectwo ukończenia szkoły za granicą RP z wykładowym językiem polskim albo certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1. Jakiekolwiek certyfikaty i zaświadczenia wydane przez inne instytucje nie są akceptowane.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W toku postępowania urząd wojewódzki może żądać złożenia przez ciebie dodatkowych dokumentów albo informacji niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

 

Justyna Krasowska (Powroty.gov.pl)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/uznanie-za-obywatela-polskiego