Powrót

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych i handlowych

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-06-11

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych
w sprawach cywilnych i handlowych

Orzeczenia sądów konkretnego państwa w zasadzie nie wywierają skutków prawnych poza terytorium tego państwa. Aby zagraniczny wyrok sądowy mógł być wykonany w Polsce, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie wykonalności.

Umowy międzynarodowe regulujące kwestie uznawalności wyroków, których stroną są Polska i inne państwa, mają pierwszeństwo przed postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego. To one określają przesłanki i warunki stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów tych państw na terytorium Polski.

W wypadku orzeczeń wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej zastosowanie znajdują przepisy prawa wspólnotowego. Zgodnie z nimi wyroki w sprawach cywilnych i handlowych są uznawane bez konieczności przeprowadzania postępowania o stwierdzenie wykonalności. Jeżeli jednak na podstawie wyroku miałaby być wszczęta egzekucja, to niezbędne jest przeprowadzenie takiego postępowania przed polskim sądem.

Warto wiedzieć
W sprawach roszczeń niespornych, po wydaniu orzeczenia sąd polski wystawia zaświadczenie ETE, czyli Europejski Tytuł Egzekucyjny.

 

W odniesieniu do postępowań transgranicznych z elementem „brytyjskim” w kontekście niepewnej sytuacji związanej z wystąpieniem Wielkiej Brytanii w interesie osoby, która uzyskała orzeczenie sądu brytyjskiego i chce doprowadzić do jego wykonania w Polsce leży pilne podejmowanie działań zmierzających do wykonania tego orzeczenia, by zapewnić jego wykonanie na korzystnych zasadach wynikających z prawa UE.

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.).

2.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz.UE.L Nr 351, str. 1).

3.Rozporządzenie (WE) NR 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz.UE.L Nr 143, str. 15).

4. Rozporządzenie (WE) NR 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz.Urz.UE.L Nr 143, str. 15)

Aktualizacja: Ministerstwo Sprawiedliwości


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.