Powrót

Ulga abolicyjna

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-12-10

Jakie zmiany w uldze abolicyjnej przyniesie rok 2021?

Zgodnie art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.; dalej „ustawa o PIT”), podatnik mający nieograniczony obowiązek podatkowy (tj. mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych), rozliczając przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia uzyskane za granicą dochody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście,
  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznejz wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi,

- ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego według skali podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej podlegającą odliczeniu, kwotę stanowiącą różnicę między kwotą podatku obliczonego według metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją. Możliwość dokonania takiego odliczenia mają również podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123) wprowadzono zmiany do art. 27g ustawy o PIT, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

Począwszy od rozliczenia za 2021 ulga abolicyjna będzie limitowana. Wysokość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1.360 zł.

Limit ten nie będzie jednak dotyczył dochodów osiąganych:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
  • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych

- jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

 

Przykład

Podatnik uzyskuje dochody na terytorium Polski i na terytorium innego Państwa (np. Holandii). Rozlicza się według metody proporcjonalnego odliczenia:

a)

dochód uzyskany w Polsce

=

20 000 zł

b)

dochód uzyskany za granicą

=

50 000 zł

c)

podatek zapłacony za granicą

=

5 000 zł

d)

razem dochód (a + b)

=

70 000 zł

e)

podatek polski wg skali podatkowej
od 70.000 zł

=

11 374,88 zł

f)

max podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego
11 374,88 zł x 50 000 zł : 70 000 zł

=

8 124,91 zł

g)

podatek zagraniczny podlegający odliczeniu od podatku polskiego

=

5 000 zł

h)

podatek do zapłacenia w Polsce:
11 374,88 - 5000 zł
minus zaliczki pobrane w Polsce

=

6 374,88 zł

 

W celu obliczenia ulgi abolicyjnej należy porównać kwotę podatku obliczonego według metody odliczenia proporcjonalnego z kwotą podatku, jaki musiałby zapłacić podatnik gdyby do dochodów zagranicznych miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją.

a)

dochód uzyskany w Polsce

=

20 000 zł

b)

dochód uzyskany za granicą

=

50 000 zł

c)

razem dochód (a + b)

=

70 000 zł

d)

podatek polski wg skali podatkowej od 70 000 zł

=

11 374,88 zł

e)

stopa procentowa (d : c)

=

16,25%

f)

podatek do zapłacenia w Polsce:
16,25% x 20 000 zł
minus zaliczki pobrane w Polsce

=

3 250 zł

 

Ulga abolicyjna = kwota podatku obliczonego według metody proporcjonalnego odliczenia – kwota podatku obliczonego według metody wyłączenia z progresją

 

Z uwagi na to, że różnica pomiędzy kwotą 6 374,88 zł a kwotą 3 250 zł jest wyższa niż maksymalny limit ulgi możliwy do odliczenia tj. 1.360 zł (6 374,88 – 3 250 = 3 124,88) podatnik nie będzie mógł odliczyć całej kwoty różnicy, lecz jedynie kwotę 1.360 zł.

 

Warto wiedzieć

Podatnik nie ma prawa do skorzystania z ulgi abolicyjnej, jeżeli uzyskał dochody w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 599) albo w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i podatnik nie zapłacił za granicą podatku.

Z ulgi abolicyjnej nie mogą skorzystać osoby, które nie mają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, nawet jeśli uzyskują w Polsce dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu. Ulga dotyczy wyłącznie osób, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (są rezydentami podatkowymi Polski).

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.