Powrót

Ubieganie się o polskie obywatelstwo przez posiadaczy Karty Polaka

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-23

Cudzoziemcy, posiadacze Karty Polaka, mogą ubiegać się o polskie obywatelstwo po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały w Polsce. Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt stały może złożyć cudzoziemiec (z wyjątkiem cudzoziemców z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają), który posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe.

Obowiązująca ustawa o obywatelstwie polskim wskazuje dwie drogi nabycia polskiego obywatelstwa przez cudzoziemców. Uzyskanie polskiego obywatelstwa może odbyć się poprzez jego nadanie przez Prezydenta RP lub uznanie za polskiego obywatela przez wojewodę.

 

Uznanie za polskiego obywatela

Z wnioskiem o uznanie za obywatela polskiego może wystąpić cudzoziemiec przebywający nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka, który jednocześnie posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym certyfikatem.

Poświadczoną znajomość języka mogą potwierdzać świadectwa ukończenia szkoły w Polsce, świadectwa ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim lub certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po zdaniu wymaganego egzaminu z języka polskiego.

Informacje na temat egzaminu, ośrodków, które je przeprowadzają, terminów oraz opłat egzaminacyjnych znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Gdzie złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego?

Wnioski o uznanie za obywatela polskiego składane są do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce. Informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

 

Termin rozpatrzenia sprawy o obywatelstwo

Termin zakończenia postępowania zależy w dużej mierze od tego, czy i kiedy organ prowadzący daną sprawę otrzyma wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.


Przed wydaniem decyzji w sprawie urząd wojewódzki zwraca się do Komendanta Stołecznego lub Komendanta Wojewódzkiego Policji, Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także innych instytucji i organów o udzielenie informacji, czy nabycie obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy te udzielają odpowiedzi w terminie do 30 dni, a w niektórych przypadkach termin ten jest przedłużony do 3 miesięcy.
 

Zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji i opóźnień wynikających z winy wnioskującego albo przyczyn niezależnych od organu.

 

Nadanie polskiego obywatelstwa

Ten sposób uzyskania polskiego obywatelstwa nie wymaga spełnienia warunków dotyczących długości pobytu cudzoziemca w Polsce oraz posiadania urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego.

 

Gdzie złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?

Osoby zamieszkujące za granicą oraz przebywające w Polsce na podstawie wizy (np. tej wydanej w związku z posiadaniem Karty Polaka) składają wnioski o nadanie obywatelstwa u polskiego konsula. Osoby, które uzyskały już zezwolenie na pobyt w Polsce (np. zezwolenie na pobyt stały przyznane w związku z Kartą Polaka) składają wnioski u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Termin rozpatrzenia sprawy o nadanie polskiego obywatelstwa

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego jest przekazywany Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP z opinią Wojewody Mazowieckiego i kompletem dokumentów.


Opinia jest przygotowywana, gdy do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, urząd wzywa do usunięcia tych braków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu, jeżeli braki formalne nie zostaną uzupełnione, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Należy również pamiętać, że postanowienie Prezydenta o nadaniu obywatelstwa (lub też o odmowie jego nadania) jest suwerenną decyzją Prezydenta RP i nie wymaga uzasadnienia. Nie ma również możliwości odwołania się od wydanej decyzji, tak jak może mieć to miejsce w przypadku uznania za polskiego obywatela.

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1829 z późn. zm.)

Kodeks Postepowania Administracyjnego