Powrót

Transfer zasiłku a prawo do opieki zdrowotnej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-03-11

Jak wygląda kwestia ubezpieczenia zdrowotnego podczas transferu świadczenia dla bezrobotnych do innego kraju Unii Europejskiej/EFTA?

Osoby, które transferują zagraniczny zasiłek dla bezrobotnych powinny pamiętać, że w kwestii ubezpieczenia zdrowotnego nadal podlegają pod ustawodawstwo kraju i przepisy urzędu, który zasiłek przyznał.

Zatem, jeśli osoby takie udają się do innego państwa członkowskiego w celu poszukiwania zatrudnienia powinny zaopatrzyć się w dokumenty, które zagwarantują im określony przepisami darmowy dostęp do opieki medycznej i placówek służby zdrowia. W zależności od zakresu świadczeń będą to karta EKUZ lub dokument przenośny S1.

Karta EKUZ

Posiadacze karty muszą pamiętać, że na jej podstawie osobom ubezpieczonym przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający świadczeń ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim UE/EFTA.

 

Osoby, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (są to obywatele krajów UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii), podlegają obowiązkom i korzystają z praw wynikających z ustawodawstwa każdego państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co obywatele tego państwa. Oznacza to, że świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez każde państwo członkowskie UE/EFTA, regulowanymi przez wewnętrzne ustawodawstwo obowiązujące w danym państwie.

Wśród państw członkowskich UE/EFTA istnieją kraje posiadające systemy nieodpłatnej ochrony zdrowia, systemy, w których koszty leczenia pokrywa sam ubezpieczony, jak również systemy przewidujące tzw. współfinansowanie określonego zakresu usług. Zatem ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współfinansowania świadczeń, ponosi takie same koszty, jak osoby ubezpieczone w tym państwie członkowskim UE/EFTA.

W związku z powyższym nie wszystkie świadczenia w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia będą gwarantowane kartą. Niektóre państwa nie uwzględniają wizyt u specjalistów, transportu ambulansem, świadczeń z zakresu ratownictwa (w tym górskiego) czy też wykonywania badań ambulatoryjnych.

Warto więc przed wyjazdem upewnić się jakie świadczenia gwarantuje karta EKUZ i zapoznać się z zasadami funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w państwie, do którego wyjeżdżamy.

Dokument S1

Dokument przenośny S1 zapewnia takie same uprawnienia zdrowotne w państwie, do którego wyjeżdża osoba np. transferująca zasiłek dla bezrobotnych, jakimi są objęci ubezpieczeni obywatele tego państwa.

W celu uzyskania takiego dokumentu należy przed wyjazdem do innego kraju UE/EFTA skontaktować się z lokalną siedzibą ubezpieczyciela.

W przypadku, gdy osoba ubezpieczona w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA przenosi swoje miejsce zamieszkania na terytorium RP zobowiązana jest przedłożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Oddziale Wojewódzkim NFZ formularz S1 i go zarejestrować.


Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

 

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.