Powrót

Szukasz pieniędzy na otwarcie firmy w Polsce? Sprawdź te informacje

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-12-27

Początki bywają trudne. Zasada ta dotyczy również biznesu. Dlatego, gdy ma się już pomysł na firmę, warto poszukać wsparcia, które pomoże ją założyć i „rozkręcić”. Zobacz, gdzie w Polsce szukać dotacji na otwarcie działalności gospodarczej.

Własna firma to marzenie niejednego młodego człowieka, zaczynającego karierę zawodową, jak również wielu pracowników, którzy po latach pracy na etacie chcą przejść na swoje. Pierwszym krokiem do otwarcia działalności gospodarczej jest oczywiście pomysł. Po nim powinien przyjść czas na analizę rynku i biznesplan, który pozwala m.in. określić, ile pieniędzy jest potrzebnych na start. Aby początek działalności gospodarczej był łatwiejszy, można skorzystać z dotacji na założenie firmy.  Umożliwi ona np. zakup niezbędnych urządzeń, materiałów, wynajem lokalu czy promocję. W Polsce jest kilka możliwości takiego dofinansowania. Najpopularniejsza dotacja, „Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej”, pochodzi z powiatowych urzędów pracy.

 

Załóż firmę z pomocą urzędu pracy

 

O tym, że powiatowe urzędy pracy mogą przyznać bezrobotnym wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej stanowi art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czytamy w nim m.in., że starosta (za pośrednictwem urzędu pracy) z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r. wyniosło 6 480,67 zł. 6-krotność tej kwoty to 38 884,02 zł. Warto dodać, że jest to kwota maksymalna, którą urząd pracy może przyznać. Wysokość wsparcia jest każdorazowo ustalana przez urząd pracy i ogłaszana w naborze. 

 

O dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z urzędu pracy mogą ubiegać się:

  • bezrobotny (zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy),
  • absolwent centrum integracji społecznej,
  • absolwent klubu integracji społecznej,
  • niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej.

 

Ważne, żeby wniosek o dofinansowanie złożyć, przed założeniem działalności, w momencie, w którym właściwy (zgodny z adresem zameldowania stałego lub tymczasowego) powiatowy urząd pracy dysponuje środkami na tę formę wsparcia, a więc w trakcie trwania naboru. Urzędy pracy ogłaszają nabory na swoich stronach i w siedzibach. Można też skontaktować się z urzędem i zapytać o planowany lub trwający nabór.

 

Warto dodać, że na dotację nie mogą liczyć m.in. osoby, które otrzymały już bezzwrotne środki Funduszu Pracy lub inne bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Jednym z warunków otrzymania dotacji jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Urzędy pracy sprawdzają pod tym kątem najczęściej rejestr CEiDG. Działalność prowadzona za granicą nie powinna być przeszkodą w ubieganiu się o te wsparcie. Decyzję w sprawie podejmuje urząd pracy.

Zdarza się również, że w ogłoszonym przez urząd pracy naborze o dotację, osoby wracające z zagranicy są w grupie uprzywilejowanej, przez co łatwiej im uzyskać te wsparcie. Warto zatem śledzić te informacje na stronach internetowych urzędów pracy.

Warunkiem tego, by nie zwracać dotacji jest prowadzenie działalności przez 12 miesięcy.

 

Dotacje unijne na otwarcie firmy

 

Od 2004 r., w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, Polacy mogą korzystać z różnego rodzaju unijnych dotacji, w tym na otwarcie działalności gospodarczej. Najczęściej unijne środki na ten cel są dystrybuowane przez urzędy pracy, które oferują, opisane wyżej, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Dodatkowo, warto śledzić Wyszukiwarkę Dotacji. Znajdują się tam różnego rodzaju unijne wsparcia. Można wybrać konkretne województwo lub obszar całej Polski i sprawdzić, jakie nabory są aktualnie prowadzone.

 

Wsparcie dla rolników, którzy chcą otworzyć pozarolniczą działalność gospodarczą

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oferuje wsparcie dla rolników, którzy chcą otworzyć . Na jednej ze stron Agencji czytamy o wsparciu oferowanym w 2022 r.:

 

O przyznanie wsparcia mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Grono potencjalnych beneficjentów obejmuje także tych, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzymać również osoby, które prowadzą już działalność pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS-ie w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Oprócz tego, gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

 

W tym naborze można było otrzymać 150 tys. zł, jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, przy dwóch stanowiskach premia wzrastała do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł.

 

Zainteresowani tą formą wsparcia mogą skontaktować się bezpośrednio z ARiMR.

 

Pożyczka na atrakcyjnych warunkach w BGK

 

Osoby, które są zainteresowane otwarciem działalności gospodarczej mogą skorzystać również z pożyczki oferowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie". O tę formę wsparcia mogą ubiegać się:

 

  • studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich;     - absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
  • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego;
  • opiekunowie osób niepełnosprawnych – członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

 

Więcej informacji na temat pożyczki znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Wojciech Napora (Powroty.gov.pl)