Powrót

Świadczenia zdrowotne a powrót do Polski

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-19

Świadczenia zdrowotne a powrót do Polski

Osoby, które wybierają się do Polski z Austrii na krótki czas i nie tracą statusu rezydenta w Austrii, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (Europäische Krankenversicherungskarte – EKVK), która potwierdza prawo do korzystania na koszt austriackiego ubezpieczyciela z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego (z wyjątkiem tzw. kosztów własnych pacjenta, o ile zostały przewidziane w ustawodawstwie państwa pobytu).

Korzystanie z Karty EKVK wymaga stosowania się do następujących warunków:

  1. Karta jest wydawana z założeniem, że osoba o nią się ubiegająca spełnia kryterium rezydencji na potrzeby świadczeń zdrowotnych w Austrii.
  2. Karta może być używana tylko przez osobę, której została wydana.
  3. Karta potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego. Świadczenia te muszą być konieczne ze względu na stan zdrowia w czasie pobytu w innym państwie członkowskim, biorąc pod uwagę stan zdrowia i przewidywany okres pobytu.
  4. Karta nie daje uprawnień do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jeżeli celem podróży jest uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Karta wydana w Austrii nie daje, co do zasady, prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w następujących sytuacjach:

  • wyjazd do Polski tylko w celu uzyskania opieki zdrowotnej (np. w celu odbycia porodu),
  • powrotu na stałe do Polski.

Warto wiedzieć

Wyjazd na stałe do Polski oznacza, iż utraciło się kryterium rezydencji w Austrii, co z kolei skutkuje utratą ważności karty i rodzi obowiązek jej zwrotu.

Polacy powracający do Polski tracą prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w oparciu o posiadaną Kartę EKVK dopiero z chwilą uznania ich za opuszczających Austrię na stałe. Data ważności karty (nawet odległa) nie ma znaczenia, gdyż – zgodnie z warunkami jej wydania – utrata kryterium rezydencji oznacza obowiązek jej niezwłocznego zwrotu organowi wydającemu.

Warto wiedzieć

Polacy wracający do Polski w celu poszukiwania pracy, a więc transferujący przez trzy miesiące zasiłek dla osób bezrobotnych, nie tracą kryterium rezydencji. Utracą je dopiero z chwilą utraty prawa do zasiłku transferowanego z Austrii.

O Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego piszemy także w naszym Powrotniku, w artykule pt.: „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego”.

Jeżeli celem przyjazdu do Polski jest uzyskanie świadczeń zdrowotnych, należy przed przyjazdem zaopatrzyć się w dokument przenośny S2 (dawny formularz E 112). Jest to dokument potwierdzający prawo do planowanego leczenia w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym jesteśmy ubezpieczeni.

W przypadku powrotu do Polski na stałe należy uzyskać tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Więcej szczegółowych informacji na temat obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce znajduje się w Powrotniku, w artykule pt.: „Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne”.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Zdrowia


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.