Powrót

Studia w Polsce a uznawanie świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-01-31

Decydując się na podjęcie studiów w Polsce, a kończąc szkołę średnią w innym kraju należy zalegalizować świadectwo w kraju jego uzyskania lub opatrzyć apostille.

Pozwoli to uniknąć problemów podczas składania niezbędnych dokumentów w trakcie rekrutacji. Świadectwo szkoły średniej (matura), dyplom szkoły średniej muszą być zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim świadectwem/dyplomem.

 

Asostille

 

Apostille, zwane też pieczęcią to poświadczenie, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy.

Listę państw, które podpisały konwencję można znaleźć na stronie internetowej HCCH.

W przypadku np. Wielkiej Brytanii apostille uzyskać można w:

The Legalisation Office

Foreign & Commonwealth Office

Hanslope Park, Hanslope,

Milton Keynes, MK19 7BH

 

Legalizacja

 

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, ponieważ kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów.

Legalizacji świadectwa szkoły średniej (maturalnego)/dyplomu szkoły wyższej może dokonać:

  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
  • akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Oprócz uzyskania apostille lub legalizacji, każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego, tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat).

Należy również upewnić się czy świadectwo zdobyte za granicą daje prawo do studiowania w kraju jego wydania.


Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Podstawa prawna:

  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)
  • art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz.1457 i 1560)

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.