Powrót

Ślub z cudzoziemcem w Polsce

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-09-26

Ślub obywatela polskiego z cudzoziemcem w Polsce wiąże się ze spełnieniem kilku dodatkowych warunków. Jakich? Odpowiadamy.

 

Zgodnie z polskim prawem związek małżeński mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, które nie są w związku małżeńskim, nie są ze sobą spokrewnione w linii prostej oraz nie są rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą), nie są ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść) i nie są w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

WYJĄTEK! Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat lub osoby są ze sobą spowinowacone – mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.

Ponadto, jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu. Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

 

Ślub cywilny

 

Osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego powinny zgłosić się do USC na minimum miesiąc przed planowaną datą ślubu (wymóg ustawowy, który w uzasadnionych przypadkach można zmienić, po złożeniu wniosku o skrócenie okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego) z wymaganymi dokumentami w celu podpisania zapewnienia o barku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego (zapewnienie jest ważne 6 miesięcy od daty złożenia).

 

Na wizytę w USC należy zabrać:

 • dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) – do okazania,
 • dowód opłaty skarbowej,
 • zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa – jeśli jest potrzebne,
 • zezwolenie sądu wraz z pełnomocnictwem - jeśli jest taka potrzeba i sąd zezwoli na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
 • jeśli obywatel polski nie ma polskich aktów stanu cywilnego powinien przygotować:
  • zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,
  • jeśli był wcześniej w związku małżeńskim, zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

 

Dodatkowo, jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem:

 • musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub).

Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu – wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji należy mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej sprawie.

Ponadto, jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), może zwrócić się do tej osoby (cudzoziemca), aby przedłożyła odpis aktu urodzenia, a jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:

 • odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa)

lub

 • odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

 

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 

Przed wizytą w USC warto skontaktować się z kierownikiem urzędu i upewnić się, czy wystarczą wymienione dokumenty, czy trzeba będzie wziąć coś jeszcze. 

 

Jeżeli przynajmniej jedno z narzeczonych nie mówi po polsku i nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na wizytę należy przyjść z tłumaczem.  

 

Podczas tej wizyty zostanie ustalony termin i miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Za dodatkową opłatą, ślub można wziąć poza urzędem, np. w plenerze. Jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (na przykład: w szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (na przykład: w więzieniu) – nie jest pobierana opłata dodatkowa.

 

W trakcie ślubu kierownik USC musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą dokumenty tożsamości narzeczonych i świadków (dowody osobiste lub paszporty).

 

Jeżeli chociaż jedno z narzeczonych lub jeden ze świadków nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku, należy zapewnić tłumacza lub biegłego na ślubie – to obowiązek leżący po stronie narzeczonych, nie USC.

 

Po ślubie kierownik USC sporządzi akt małżeństwa i wyda bezpłatnie jeden skrócony odpis.

 

Ślub wyznaniowy

 

Jeżeli narzeczeni decydują się na ślub wyznaniowy (kościelny albo konkordatowy), muszą wcześniej zgłosić się do urzędu stanu cywilnego po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ślub wyznaniowy ma skutki cywilne (małżeństwo zgodnie z polskim prawem), dlatego wymogi są takie same jak przy ślubie cywilnym (opisanym wyżej).

W celu uzyskania zaświadczenia z USC, należy na wizytę w urzędzie zabrać takie same dokumenty, które przynosi się przed ślubem cywilnym (wymienione wyżej).

W trakcie wizyty składa się m.in. tak zwane zapewnienie o tym, że nie ma się wiedzy o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zapewnienie przygotowuje urzędnik (podczas wizyty) i daje narzeczonym do podpisu.

Kierownik USC wręcza narzeczonym zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w większości przypadków podczas tej samej wizyty w urzędzie), które narzeczeni przekazują duchownemu, udzielającemu im ślubu. Zaświadczenie jest ważne tylko 6 miesięcy. Duchowny poinformuje narzeczonych, jeśli muszą spełnić dodatkowe warunki niezbędne do zawarcia małżeństwa i ustali termin udzielenia ślubu.

W trakcie ślubu duchowny musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą, podobnie jak w trakcie ślubu cywilnego, dokumenty tożsamości narzeczonych i świadków (np. dowody osobiste lub paszporty).

Duchowny poprosi narzeczonych i świadków o podpisanie zaświadczenia potwierdzającego, że w jego obecności zostało złożone oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński.

W ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa duchowny ma obowiązek przekazać do USC wszystkie niezbędne dokumenty. Kierownik USC zarejestruje na ich podstawie małżeństwo i wyda małżonkom bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

 

 

Wojciech Napora (Powroty.gov.pl)

 

Źródło:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

gov.pl